aFe­re ko­je su po­tre­sa­le Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Društvo -

ne iz­ne­na­đu­je ga jer, na­po­mi­nje, sva­ki je eko­no­mist mo­že i ma­te­ma­tič­ki do­ka­za­ti. Za­nim­ljiv je sva­ka­ko i po­da­tak da se iz­nos “ope­lje­še­na” nov­ca, tj. dvi­je mi­li­jar­de ku­na, pok­la­pa s iz­no­som pred­lo­že­nih ušte­da na ope­ra­tiv­nim tro­ško­vi­ma u mi­nis­tar­stvi­ma u ožuj­ku 2009. go­di­ne, sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci uoči Sa­na­de­ro­va na­pu­šta­nja po­li­tič­ke are­ne. Vla­da je ta­da tvr­di­la da je sprem­na “ušpa­ra­ti” 15 mi­li­ju­na ku­na, Sa­bor se­dam mi­li­ju­na, Ured pred­sjed­ni­ka “sit­nih” 1,4 mi­li­ju­na... U is­to su vri­je­me i čel­ni­ci jav­nih po­du­ze­ća go­vo­ri­li da su sprem­ni ušte­dje­ti ta­ko­đer iden­tič­nu svo­tu kao i mi­nis­tar­stva. Is­pa­da da su jed­ni i dru­gi bi­li vi­zi­ona­ri, kao da su zna­li da će usko­ro po­če­ti se­ri­ja uhi­će­nja, pa su kr­pa­nje ru­pa u svo­jim bla­gaj­na­ma zbog, bla­go re­če­no, pro­ble­ma­tič­nog na­či­na tro­še­nja nov­ca, mo­žda, po­ku­ša­va­li pu­ku pred­sta­vi­ti i svo­je­vr­s­nim an­ti­re­ce­sij­skim mje­ra­ma. Ina­če, ka­da se pri­ča oko raš­čiš­ća­va­nja lo­pov­lu­ka u dr­ža­vi već do­bro za­huk­ta­la, a Re­me­ti­nec zbog to­ga pu­cao po ša­vo­vi­ma, pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor os­ta­la je za­te­če­na. Jed­nom je pri­li­kom ka­za­la: “Iz­ne­na­đe­na sam raz­mje­ri­ma ko­rup­ci­je!” – Tek sa­da za­pra­vo ot­kri­va­mo raz­mje­re pljač­ke. Lju­di shva­ća­ju ko­li­ko je zbog to­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.