:: jo­sip pro­te­ga 330

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Društvo -

kao oni što su kre­ira­li sa­na­ci­je pa pro­da­je ba­na­ka ili osmis­li­li mo­da­li­te­te pro­da­je Ine, Pli­ve, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja i slič­nih uži­va­ju, na ža­lost, ve­lik ugled. Gra­đa­ni bi naj­vi­še pro­fi­ti­ra­li ka­da bi se ra­zvio tr­žiš­ni me­ha­ni­zam ka­ko ne bi pla­ća­li naj­skup­lju hra­nu (ima­mo po­ten­ci­jal na­hra­ni­ti tri Hr­vat­ske) i naj­skup­lju vo­du (među pr­vi­ma smo u svi­je­tu po iz­vo­ri­ma pit­ke vo­de). Ni­je do­bro da naj­nuž­ni­je po­tre­be osi­ro­ma­šu­ju ve­ći­nu, a bo­ga­te po­je­din­ce – na­gla­ša­va Ma­rić. Pr­lja­vi pos­lo­vi na­ših po­li­tič­kih i gos­po­dar­skih eli­ta uhva­će­nih s pr­sti­ma du­bo­ko u pek­me­zu te mo­da­li­te­ti nji­ho­ve oti­ma­či­ne, osim re­pre­siv­nom sus­ta­vu, pos­ta­li su za­nim­lji­vi i gra­ni me­di­ci­ne ko­ja se ba­vi za­šti­tom i una­pre­đe­njem men­tal­nog zdrav­lja, ot­kri­va­njem i li­je­če­njem psi­hič­kih po­re­me­ća­ja. – Pro­fil ovih oso­ba ni­je la­ko na­pra­vi­ti. U svi­ma se na­ma skri­va čo­vjek ko­ji se ne sla­že s etič­kim nor­ma­ma. Dru­gim ri­je­či­ma, pri­li­ka či­ni lo­po­va – ka­že psi­hi­ja­tar Vla­di­mir Gru­den. Ko­rup­ci­ja, do­da­je, ni­je tvo­re­vi­na mo­der­nog druš­tva – u proš­los­ti su joj sklo­ni bi­li i kra­lje­vi i ca­re­vi , dok nji­ho­vi po­da­ni­ci na ova­kav na­čin stva­ra­nja ma­te­ri­jal­nih do­ba­ra ni­su smje­li ni­ti po­miš­lja­ti. No ra­zvo­jem druš­tva što­šta se pro­mi­je­ni­lo. No u ovom slu­ča­ju, na ža­lost, te­ško da bi se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.