:: ivan mra­vak 600

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Društvo -

bi­lo us­kra­će­no njima i nji­ho­voj dje­ci – od ško­lo­va­nja, zdrav­s­tva, in­fras­truk­tu­re... Vje­ru­jem da je ta broj­ka i ve­ća od ove dvi­je mi­li­jar­de – tvr­di esde­pe­ovac Ran­ko Os­to­jić. Pot­pred­sjed­nik Sa­bo­ra Ivan Jar­njak, biv­ši glav­ni taj­nik HDZ-a, ina­če je­dan od glav­nih ak­te­ra na­ba­ve blin­di­ra­nog BMW-a vri­jed­nog 4,2 mi­li­ju­na ku­na za svog biv­šeg stra­nač­kog še­fa, kup­lje­nog u go­to­vi­ni nov­cem iz cr­nog fon­da HDZ-a, ka­že pak ka­ko ni­je znao ko­li­ka je šte­ta ut­vr­đe­na u do sa­da otvo­re­nim ko­rup­cij­skim is­tra­ga­ma, zbog če­ga je i sam svje­do­čio u USKOK-u. Da bi taj no­vac danas do­bro do­šao dr­žav­noj bla­gaj­ni, i te ka­ko je svjes­tan. – Pu­no, pu­no bi nam zna­čio taj iz­nos. U pr­vom re­du bi pu­no zna­čio za sve ra­zvoj­ne inves­ti­ci­je – uvje­ren je Jar­njak. Ko­ja su to kon­kret­na ula­ga­nja, ni­je spo­me­nuo. Za­to je Jar­nja­kov stra­nač­ki ko­le­ga Go­ran Ma­rić, pred­sjed­nik sa­bor­skog Od­bo­ra za fi­nan­ci­je i dr­žav­ni pro­ra­čun, bio pu­no rje­či­ti­ji. – To je stra­vi­čan iz­nos s ve­li­kim po­s­lje­di­ca­ma. Da se to ni­je do­ga­đa­lo, dr­ža­va bi bi­la po­naj­pri­je ma­nje za­du­že­na i svi­ma bi bi­lo bo­lje. Me­đu­tim, znat­no ve­će šte­te, s de­se­ci­ma mi­li­jar­di, s ve­ćim po­s­lje­di­ca­ma, ni­su uop­će pro­ce­su­ira­ne. Na­pro­tiv, pro­ta­go­nis­ti pro­tu­na­ci­onal­nih eko­nom­skih in­te­re­sa,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.