la­GaR­dE

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

Francuska mi­nis­tri­ca fi­nan­ci­ja Chris­ti­ne La­gar­de obja­vi­la je kan­di­da­tu­ru za mjes­to no­vog ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da (MMF), na­kon što je Europ­ska uni­ja pos­ti­gla kon­sen­zus da po­dr­ži nje­nu kan­di­da­tu­ru. Mi­nis­tri­ca La­gar­de tre­ba­la bi za­mi­je­ni­ti svog su­na­rod­nja­ka Do­mi­niqu­ea Stra­ussaKah­na, ko­ji je pod­nio os­tav­ku na čel­no mjes­to u MMF-u na­kon op­tuž­bi za po­ku­šaj si­lo­va­nja jed­ne nju­jor­ške ho­tel­ske so­ba­ri­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.