No­vi rat za Naf­tu

spor oko kr­pi­ce tla pri­je­ti pro­paŠ­ĆU Mi­roV­NoG pla­Na U ra­toM iZMUČeNoM sU­Da­NU

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

Re­fe­ren­dum o neo­vis­nos­ti J. Su­da­na tre­bao je okon­ča­ti pa­kao ko­ji u Su­da­nu tra­je vi­še od po­la sto­lje­ća. Kad se mis­li­lo da su se dvi­je stra­ne do­go­vo­ri­le, u je­di­ni spor­ni dio te­ri­to­ri­ja, dis­trikt Abyei, upa­li su vla­di­ni ten­ko­vi sa sje­ve­ra. Opet se bi­lje­že de­se­ci mr­tvih i naj­ma­nje 15.000 iz­bje­glih. U če­ti­ri ve­li­ka gra­đan­ska ra­ta u Su­da­nu je od 50-ih iz­rav­no ili ne­iz­rav­no stra­da­lo i če­ti­ri mi­li­ju­na lju­di. Za do­bar dio su­ko­ba kri­va je naf­ta. Bi­lo da je raz­log to što na ju­gu le­ži 70% na­la­zi­šta ili što je vla­da u Khar­to­umu voj­ne po­ho­de fi­nan­ci­ra­la pro­da­jom cr­nog zla­ta. Sje­ver je ve­ćin­ski mus­li­man­ski; oko 90% od 35 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka. Od ne­što vi­še od 10 mi­li­ju­na na ju­gu ve­ći­na su ani­mis­ti, ali s kr­š­ćan­skom ma­nji­nom za ko­ju ne pos­to­je toč­ni po­da­ci. Li­brary of Con­gress je u 90-ima ra­ču­nao da ih je bi­lo 10%, a Sta­te De­part­ment objaš­nja­va da mno­gi od onih ko­ji su doš­li u do­ti­caj s kr­š­ćans­tvom ni­su pre­ki­nu­li ve­ze s iz­vor­nim vje­ro­va­nji­ma. Ne­tom uoči re­fe­ren­du­ma iz si­ječ­nja, sje­ver i jug su se do­go­vo­ri­li da Abyei, po­vr­ši­ne pe­ti­ne Hr­vat­ske, sa 60.000 sta­nov­ni­ka, o svo­joj sud­bi­ni od­lu­či nak­nad­no na po­seb­nom re­fe­ren­du­mu. No, pro­blem je što je 2004. na Abyei ot­pa­da­lo 25% pro­izvod­nje naf­te u Su­da­nu. Na­la­zi­šta su se br­zo cr­pi­la te je to do 2009. pa­lo na sa­mo 5%, ali uz naz­na­ke no­vih na­la­zi­šta. Pro­blem je i to što kroz Abyei pro­la­zi važ­na i plod­na ri­je­ka Kiir, iz­vor vo­de za ve­ćin­ski kr­š­ćan­ski na­rod Din­ka, ali i mus­li­man­ske no­ma­de Mi­sse­riya ko­ji se­zon­ski do­la­ze sa sje­ve­ra. Ia­ko je ri­ječ o ma­lom, je­dva na­se­lje­nom te­ri­to­ri­ju, sje­ver zah­ti­je­va da na re­fe­ren­du­mu u Abye­iu bu­du uklju­če­ni i no­ma­di, kojima je ta­moš­nja vo­da neo­p­hod­na za op­s­ta­nak. Jug na to ne pris­ta­je, a sje­ve­ru je tak­vo sta­nje iz­go­vor za još je­dan po­hod na naf­tu. Po­s­ljed­nji ten­kov­ski upad tru­pa iz Khar­to­uma u Abyei, sa­mo ne­ko­li­ko tje­da­na pri­je pro­gla­še­nja ne­za­vis­nos­ti J. Su­da­na, jug je već pro­gla­sio či­nom agre­si­je.

vje­roj

at­noi Oni

da­vje­ra zna­ju ne inau tom i ktu­ni­su do­mov kon­fli

bit­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.