Ani kne­že­vić osam mje­se­ci za­tvo­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Ekonomija -

Biv­ša pred­sjed­ni­ca SSSH Ana Kne­že­vić osu­đe­na je na osam mje­se­ci za­tvo­ra zbog zlo­po­ra­be po­lo­ža­ja i ov­las­ti. A. Kne­že­vić pro­da­la je be­dem Pri­uli u Spli­tu tvrt­ki Sk­lad­grad­nja ia­ko je SSSH bio sa­mo ko­ris­nik, a vlas­nik je ne­kret­ni­ne Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.