po­drav­ka se spre­ma na oz­bilj­ne ak­vi­zi­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Ekonomija -

Ko­priv­nič­ka Po­drav­ka, na­kon što je du­lje bi­la u sre­di­štu broj­nih afe­ra, kre­će po­ma­lo u nor­mal­no pos­lo­va­nje, pa i vi­še od to­ga. U Po­drav­ki su sprem­ni i za pre­uzi­ma­nja, a na me­ti su im sr­bi­jan­ske tvrt­ke Ale­va i Bam­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.