Dr. Je­le­na Bu­dak

Ne mo­že se bi­ti „sa­mo ma­lo ko­rum­pi­ran“. Za­go­vor­ni­ca sam nul­te to­le­ran­ci­je na ko­rup­ci­ju.

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (M. Ju­ra­sić)

Is­tra­ži­va­nje “Stvar­nih ko­rup­cij­skih is­kus­ta­va gra­đa­na” po­ka­za­lo je da u kon­tak­ti­ma sa za­pos­le­ni­ci­ma jav­nog sek­to­ra ni­su iz­lo­že­ni dra­ma­tič­noj ad­mi­nis­tra­tiv­noj ko­rup­ci­ji, sus­tav­nu ucje­nji­va­nju ili pa­ra­lel­nu funk­ci­oni­ra­nju jav­ne ad­mi­nis­tra­ci­je u sje­ni, s či­me se čes­to su­oča­va­ju zem­lje ra­ši­re­ne ko­rup­ci­je, ka­že dr. Je­le­na Bu­dak iz Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta. :: Je li vas ne­što iz­ne­na­di­lo ili za­bri­nu­lo? Raz­mje­ri i obli­ci ad­mi­nis­tra­tiv­ne ko­rup­ci­je u ve­li­koj su mje­ri za me­ne bi­li oče­ki­va­ni. Šo­ki­ra­li su me re­zul­ta­ti ko­li­ko je gra­đa­na ku­pi­lo mi­tom svo­je no­vo rad­no mjes­to u jav­nom sek­to­ru i ta bi in­for­ma­ci­ja mo­ra­la bi­ti alarm za uz­bu­nu ins­ti­tu­ci­ja i jav­nos­ti. :: Ko­li­ko su “sit­na” ko­rup­cij­ska is­kus­tva ge­ne­ra­to­ri krup­ne ko­rup­ci­je? U svje­tlu ne­dav­nih ve­li­kih ko­rup­cij­skih skan­da­la mo­že se či­ni­ti da ne­ma smis­la dje­lo­va­ti na ni­žoj ad­mi­nis­tra­tiv­noj ra­zi­ni, po­seb­no ima­ju­ći na umu to da su ras­po­lo­ži­vi re­sur­si ogra­ni­če­ni. Ali, za­ne­ma­ri­va­nje bi­lo ko­jeg obli­ka ko­rup­cij­skog po­na­ša­nja pri­do­ni­je­lo bi ši­re­nju na sve ve­će i oz­bilj­ni­je slu­ča­je­ve. Ne mo­že se bi­ti „sa­mo ma­lo ko­rum­pi­ran“. Za­go­vor­ni­ca sam ap­so­lut­no nul­te to­le­ran­ci­je na ko­rup­ci­ju. :: Kak­va je va­ša per­cep­ci­ja ko­rup­ci­je? Vje­ru­jem, za raz­li­ku od uvri­je­že­na miš­lje­nja gra­đa­na, da ve­li­ka ve­ći­na nas u jav­nom sek­to­ru ra­di po­šte­no. Na pr­vo mjes­to ko­rup­cij­skog po­na­ša­nja sta­vi­la bih eli­tis­tič­ku tr­go­vi­nu utje­ca­jem, nepotizam i kli­jen­te­li­zam. :: Ka­ko tu­ma­či­te ve­li­ko sma­nje­nje per­cep­ci­je ko­rup­ci­je u pra­vo­su­đu? Gra­đa­ni su se uvje­ri­li u in­te­gri­tet su­da­ca ti­je­kom pro­ce­su­ira­nja ve­li­kih ko­rup­cij­skih slu­ča­je­va i u po­li­tič­ku neo­vis­nost DORHa i USKOK-a u suz­bi­ja­nju ko­rup­ci­je. :: Što tre­ba či­ni­ti u suz­bi­ja­nju ko­rup­ci­je? Nuž­no je pro­mi­je­ni­ti sta­vo­ve jav­nos­ti o to­me što se sma­tra ne­pri­hvat­lji­vim ko­rup­cij­skim po­na­ša­njem, a za­pos­le­ni­ke u jav­nom sek­to­ru obra­zo­va­ti da ne pri­hva­ća­ju ni ma­le da­ro­ve za­hval­nos­ti. Pri­mje­na etič­ko­ga ko­dek­sa, in­ter­ne kon­tro­le i sank­ci­je tre­ba­ju se stro­go i bez iz­nim­ke po­što­va­ti, a za­poš­lja­va­nje u jav­nom sek­to­ru pom­no nad­zi­ra­ti. S ob­zi­rom na ras­tu­ći pro­blem ne­za­pos­le­nos­ti i kon­ku­ren­ci­je za za­poš­lja­va­nje u jav­nom sek­to­ru oče­ku­je se vi­še pri­li­ka za ko­rup­tiv­no po­na­ša­nje. Za­poš­lja­va­nje u jav­nom sek­to­ru su­prot­no struč­nim kri­te­ri­ji­ma iz­nim­no je štet­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.