Na kra­ju će o su­ko­bu in­te­re­sa od­lu­či­va­ti Us­tav­ni sud

Esde­pe­ov­ci su tra­ži­li da im se ra­ču­ni mo­gu pro­vje­ra­va­ti sa­mo pre­ko Dr­žav­no­ga od­vjet­niš­tva. HDZ je zah­tjev ig­no­ri­rao

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (P. Maretić-Žonja / VLM)

po­zva­ti da pod­ne­su os­tav­ku ili čak pred­lo­ži­ti nji­ho­vo raz­rje­še­nje us­ta­no­vi li se su­kob in­te­re­sa. Is­to ta­ko Po­vje­rens­tvo će mo­ći pro­vje­ra­va­ti i ban­kov­ne ra­ču­ne svih duž­nos­ni­ka. Prem­da su esde­pe­ov­ci da­li svoj OIB, na izja­vu da pris­ta­ju da im se ra­ču­ni mo­gu pre­gle­da­ti da­li su i uvjet, a on je da se po­štu­ju hr­vat­ski za­ko­ni pre­ma kojima je pris­tup ra­ču­ni­ma mo­guć je­di­no pre­ko Dr­žav­no­ga od­vjet­niš­tva i su­da. – Ne pri­la­zi­mo čo­vje­ku da je ne­po­šten već da je po­šten. Ova iz­ja­va vri­je­di­la bi ka­da je us­ta­nov­lje­na oprav­da­na sum­nja u su­kob in­te­re­sa, a ne kao bjan­ko ov­last ne­kom ti­je­lu da mo­že pro­vje­ra­va­ti lju­de – objaš­nja­vao je Le­ko. Me­đu­tim, ka­ko doz­na­je­mo u HDZ-u, taj nji­hov uvjet no­vo će Po­vje­rens­tvo “ig­no­ri­ra­ti” jer im je ve­ći­na prav­ni­ka s kojima su, ka­ko ka­žu, kon­tak­ti­ra­li rek­la da uvjet ko­ji su esde­pe­ov­ci do­pi­si­va­li na pi­sa­nu do­zvo­lu ne vri­je­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.