KAD JE OBJA­VIO DA NE­ĆE DO­ĆI NA SU­SRET S PA­POM, MI­LA­NO­VIĆ JE OS­TAO BEZ VE­LI­KOG DI­JE­LA TZV. VJERNIČKIH GLA­SO­VA

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Stje­pan Me­sić, a po­ziv­ni­ca za akre­di­ta­ci­ju li­de­ru glav­ne opor­be­ne stran­ke Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću (slu­čaj­no?) pos­la­na je na nje­go­vu al­ter­na­tiv­nu, tj. sa­bor­sku adre­su. Kao da se že­lje­lo da Mi­la­no­vić ne do­đe, što je nje­gov na­pu­ha­ni po­li­tič­ki ego obje­ruč­ke pri­hva­tio i nas­tao je pra­vi cir­kus oko nje­go­va (ne)do­la­ska. No, nit­ko se ni­je za­pi­tao što se do­go­di­lo ka­da se doz­na­lo da Mi­la­no­vić ne­će do­ći na su­sret s pa­pom. Is­to­ga tre­nut­ka, ma is­te sekunde ka­da se to do­go­di­lo, on je os­tao bez ve­li­kog di­je­la tzv. vjerničkih gla­so­va jer je svo­jom ba­ha­toš­ću po­vri­je­dio sup­til­nost vjer­nič­ke du­še. Iz­gu­bio je ta­da u tre­nu sve one vjer­nič­ke gla­so­ve ko­je je s ve­li­kim ma­rom i briž­noš­ću u svo­joj po­bje­di u utr­ci za Pan­tov­čak pri­ku­pio Ivo Jo­si­po­vić, ko­ji je ta­da (a i sad pred pa­pom) jed­nos­tav­no go­vo­rio o to­me ka­ko je ne­vjer­nik. No, to mu ni­je do­ni­je­lo an­ti­pa­ti­je vjer­nič­kog bi­rač­kog stro­ja, ne­go upra­vo su­prot­no. Na­šem men­ta­li­te­tu, či­ni se, go­to­vo je po­sve sve­jed­no je li net­ko vjer­nik ili ni­je (jer u stvar­nos­ti ima vjer­ni­ka ko­ji su ve­ći ne­vjer­ni­ci od ate­is­ta i vjer­ni­ka ko­ji su du­hov­ni­ji i po­bož­ni­ji od po­la kle­ra), ali mu ni­je sve­jed­no ka­da mu se di­ra­ju uzvi­še­ne i iko­ni­zi­ra­ne sve­ti­nje, a pa­pa je sa­svim si­gur­no jed­na od njih. I prem­da se, na kon­cu, či­ni­lo ka­ko je Mi­la­no­vi­će­vim akre­di­ti­ra­njem u po­s­ljed­nji tren sve po­sve iz­gla­đe­no, i da­lje u zra­ku os­ta­je vi­sje­ti ono ključ­no pi­ta­nje: ko­me će oti­ći vjer­nič­ki gla­so­vi ko­je je Zo­ki ta­ko ola­ko ta­da pro­koc­kao? Na Hi­po­dro­mu je euha­ris­tij­ska ko­lo­te­či­na mir­no tek­la sve dok se mi­kro­fo­na ni­je do­hva­tio krč­ki bi­skup (gle slu­čaj­nos­ti s Mah­ni­će­vim za­vi­ča­jem!) mons. Val­ter Žu­pan, ko­ji je među bi­sku­pi­ma za­du­žen za obi­telj. Osim što je pljuc­nuo na is­tos­pol­ne bra­ko­ve, on je od dr­ža­ve za­tra­žio da uki­ne pos­to­je­ći za­kon o po­ba­ča­ju, ko­ji je od sa­mih po­če­ta­ka hr­vat­ske dr­ža­ve ka­men spo­ti­ca­nja u od­no­si­ma iz­me­đu Cr­k­ve i dr­ža­ve, ali ga se ni jed­na ni dru­ga stra­na ne usu­di po­mak­nu­ti s mjes­ta. No, uči­nio je to sa­da bi­skup Žu­pan pred naj­ve­ćim auto­ri­te­tom Ka­to­lič­ke cr­k­ve, kom­plet­nim dr­žav­nim vr­hom ko­ji se sun­čao u pr­vom re­du pred ol­ta­rom i bi­skup­skim ko­rom ko­ji je za­do­volj­no zi­je­vao. Da­ka­ko, ni­je bi­skup Žu­pan, baš kao ni os­ta­li bi­sku­pi, na­ivan da ne zna da je na taj ra­di­kal­ni zah­tjev ne­mo­gu­će tek ta­ko od­go­vo­ri­ti, ka­ko sa­da, ta­ko i u je­ku pre­diz­bor­ne kam­pa­nje. Pa za­što je on­da, uop­će, o to­me i go­vo­rio? Upra­vo za­to da ra­zo­ru­ža i jed­nu i dru­gu par­ti­ju, i HDZ i SDP, i svoj zah­tjev pred pa­pom pos­ta­vi vo­de­ćim po­li­tič­kim stran­ka­ma kao ma­mac na ko­ji ne­će mo­ći od­go­vo­ri­ti, ali mu ne­će mo­ći ni odo­lje­ti. Mla­di ko­ji su se oku­pi­li na Tr­gu ba­na Je­la­či­ća i u ve­li­čans­tve­noj mo­li­tve­noj šut­nji za­jed­no s pa­pom gle­da­li pre­ma go­le­moj zlat­noj mons­tran­ci s Pre­sve­tim ni­je na­vrat­na­nos te ve­če­ri pri­kup­lje­na hr­vat­ska mla­dež ko­ja do pod­ne­va spa­va, a od pod­ne­va sje­di po za­dim­lje­nim ka­fi­ći­ma. Ma­hom su to ak­tiv­ni čla­no­vi po­kre­ta i udru­ga u Cr­k­vi, što se vi­dje­lo u ko­or­di­na­ci­ji nji­ho­vih po­kre­ta i uz­da­ha. Upra­vo toj mla­de­ži pa­pa je po­ru­čio da je ona bu­duć­nost ove zem­lje, a ona mu je kli­ca­la da ga vo­li. HRAST, no­vos­tvo­re­ni po­li­tič­ki po­kret pod okri­ljem Cr­k­ve, či­ne upra­vo mla­di lju­di, u ras­po­nu od 30 do 40 go­di­na, mno­gi od njih s vr­hun­skim “cr­k­ve­nim pe­di­gre­om” (npr. po­put pred­sjed­ni­ce stran­ke či­ji je otac je­dan od vo­de­ćih ka­to­lič­kih la­ika) ili čak raz­nim cr­k­ve­nim funk­ci­ja­ma u od­bo­ri­ma za obi­telj i mla­de, ko­je su kle­ri­ci po­s­ljed­njih go­di­na pre­pus­ti­li la­ici­ma. Me­đu­tim, upra­vo je zbog HRAST-a kar­di­nal Bo­za­nić još u si­ječ­nju ove go­di­ne za­bra­nio bi­lo kak­vo po­li­tič­ko okup­lja­nje i zbo­ro­va­nje po cr­k­ve­nim pros­to­ri­ma. Zar je mo­gu­će da je upra­vo crkveni vrh ka­nio po­sje­ći mla­di­cu ko­ja je tek kre­nu­la sta­sa­ti, a je­di­na ku­ca is­tim sr­cem kao i sa­ma Cr­k­va?

Udru­ži­li se s HSP-om R. To­ma­šić

Za pret­pos­ta­vi­ti je da ni­je, tj. da je na dje­lu sta­ra cr­k­ve­na di­plo­ma­ci­ja i po­li­ti­ka da se da­je “li­je­vi žmi­ga­vac”, a skre­će des­no. Ba­rem to ta­ko vi­de sta­ri “crkveni mač­ko­vi” s te­re­na, ko­ji se po­s­ljed­njih mje­se­ci na svo­jim sve­će­nič­kim kru­žo­ci­ma re­do­vi­to pi­ta­ju ko­me na slje­de­ćim iz­bo­ri­ma da­ti glas. Kons­truk­ci­ja da bi upra­vo HRAST mo­gao bi­ti ta tre­ća op­ci­ja ko­ju za­go­va­ra Cr­k­va mo­žda i ne dr­ži vo­du, no Cr­k­va je i vi­še no u po­tra­zi za tim tre­ćim pu­tem. Ni­je taj­na da joj ne od­go­va­ra ni HDZ ni SDP. Taj tre­ći put, pre­ma cr­k­ve­nom raz­miš­lja­nju, ne bi mo­rao nuž­no bi­ti ma­sov­ni po­kret ko­ji bi ha­me­ti­ce slis­tio s po­li­tič­ke sce­ne ovu dvo­gla­vu ažda­ju, ali bi ba­rem mo­gao s pet-šest, se­dam-osam gla­so­va ući u Sa­bor i pos­ta­ti za­mjen­ski ko­ali­cij­ski part­ner bu­du­ćoj vlas­ti umjes­to ovih pos­to­je­ćih. Ka­da se zbro­je svi po­ten­ci­jal­ni gla­so­vi upra­vo za pa­pi­na po­sje­ta (400.000 na Hi­po­dro­mu + 50.000 na Tr­gu i oko nje­ga + 5000 u Ste­pin­če­voj ka­te­dra­li i oko nje), on­da ta ma­te­ma­ti­ka i te ka­ko dr­ži vo­du. I Cr­k­va pos­ta­je res­pek­ta­bi­lan po­li­tič­ki čim­be­nik na bu­du­ćim iz­bo­ri­ma, bez ob­zi­ra na spo­mi­nja­ni HRAST (ko­ji se ni­je slu­čaj­no na­kon pa­pi­na od­la­ska udru­žio s HSP-om Ru­že To­ma­šić, o čemu su promp­t­no iz­vi­jes­ti­li glav­ni ka­to­lič­ki me­di­ji). A sve na pa­pi­noj plat­for­mi: ma­lo EU, ma­lo obi­te­lji i ma­lo mla­dih te pu­no sa­vjes­ti, što ovo­me druš­tvu naj­vi­še ne­dos­ta­je.

:: P api­nim su go­vo­rom na Hi­po­dro­mu do­mi­ni­ra­li poj­mo­vi ži­vot, Krist i Ste­pi­nac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.