Če­do­mo­ran Za­Kon o Po­Ba­Ča­ju

MNO­GI PO­LI­TI­ČA­RI KO­JI SU DVA DA­NA PA­PI LJU­BI­LI PR­STEN PO NEKRŠĆANSKOM BI SE ŽI­VO­TU TRE­BA­LI U ČIS­TI­LI­ŠTU CVRČATI BA­REM JE­DAN MAN­DAT

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura - Pi­še: mi­lan iv­ko­šić

Na kra­ju mi­se na Hi­po­dro­mu krč­ki bi­skup Val­ter Žu­pan u za­hva­li pa­pi re­kao je ka­ko bi oni ko­ji na­ma uprav­lja­ju na­po­kon tre­ba­li pro­mi­je­ni­ti za­kon­sku odred­bu o po­ba­ča­ju, o “pre­ki­du ljud­sko­ga ži­vo­ta”. Pres­ta­ni­mo “na­zi­va­ti na­pret­kom ono što vo­di u smrt”. Ta­ko­re­ći pri­je ne­go što je za­vr­šio svo­ju za­hva­lu, isp­lju­ska­li su ga lje­vi­čar­ski me­di­ji i ko­men­ta­to­ri, na­po­mi­nju­ći, među os­ta­lim, i to ka­ko je u svim ka­to­lič­kim zem­lja­ma u kojima je pro­ve­den re­fe­ren­dum o za­bra­ni abor­tu­sa pro­pao. Ali ka­ko se Cr­k­vi mo­že za­bra­ni­ti da se za­uzi­ma za kr­š­ćan­ska na­če­la i mo­ral­nost i on­da kad mo­že bi­ti uvje­re­na da ne­će uspjeti!? Uos­ta­lom, u Cr­k­vi se za­ci­je­lo zna, pa je to znao i pa­pa sa svo­jim su­rad­ni­ci­ma i sa­vjet­ni­ci­ma, da do­la­zi u zem­lju u ko­joj će mu po­li­tič­ki do­ma­ćin bi­ti čo­vjek ko­ji ni­je vjer­nik ne­go je ag­nos­tik – pred­sjed­nik Jo­si­po­vić. Za­ci­je­lo zna i za obi­lje bra­ko­va Ja­dran­ke Ko­sor i Vla­di­mi­ra Šek­sa, pa i to da vjer­nik ni­je ni šef opor­be Mi­la­no­vić, oko ko­jeg se uoči pa­pi­na do­la­ska na­pra­vio skan­dal. Una­toč tak­vim do­ma­ći­ni­ma, pa­pa ni­je odus­tao od do­la­ska, što ne zna­či da ni­je od­lu­čan u pro­tiv­lje­nju ag­nos­ti­ciz­mu, ras­ta­va­ma i dru­gom kr­š­ćan­skom ra­sko­ši po­li­tič­kog okru­že­nja u ko­jem je bio u Za­gre­bu. Cr­k­va ne sa­mo da ima pra­vo ne­go i duž­nost bo­ri­ti se za kr­š­ćan­ski ži­vot u druš­tvu, pa ta­ko i za za­bra­nu po­ba­ča­ja. Ima pra­vo tu za­bra­nu i zah­ti­je­va­ti, prem­da svi zna­mo da taj zah­tjev na zna­či i obve­zu za po­li­ti­ku. Cr­k­va ne­ma svo­je stran­ke i sa­bor­ske zas­tup­ni­ke da bi do­no­si­la za­ko­ne, pa joj je ri­ječ je­di­no, baš je­di­no sred­stvo. I uto­li­ko bo­lje ko­li­ko tim sred­stvom mo­že utje­ca­ti na bi­ra­če – ona utje­če is­ti­nom svo­ga na­uka, dok po­li­ti­ča­ri utje­ču ob­ma­na­ma. Na­po­kon, za­što ne i re­fe­ren­dum o za­bra­ni po­ba­ča­ja, ma­kar i pro­pao? Bar bi­smo vi­dje­li ko­li­ko je bi­ra­ča ka­to­li­ka li­ce­mjer­no po­put svo­jih po­li­ti­ča­ra ko­ji su ova dva da­na pa­pi lju­bi­li pr­sten, a po svom nekršćanskom ži­vo­tu tre­ba­li bi u čis­ti­li­štu cvrčati ba­rem je­dan man­dat. Ali go­to­vo je si­gur­no: kao što ne­će bi­ti pro­mje­ne sa­daš­nje če­do­mor­ne za­kon­ske odred­be o po­ba­ča­ju, ni re­fe­ren­du­ma ta­ko sko­ro ne­će bi­ti. Pr­vo za­to što bi sva Hr­vat­ska pos­li­je idu­ćih iz­bo­ra mo­gla bi­ti cr­ve­na, a dru­go i za­to što se ni HDZ ni SDP ne bi htje­li za­mje­ri­ti moć­nom li­be­ra­liz­mu u Eu­ro­pi. A za­grak­ta­la bi i ve­ći­na me­di­ja i tzv. ci­vil­no druš­tvo – oni ba­šti­ne bit­ne na­zo­re iz ko­mu­niz­ma, pa on­da i za­kon­sku odred­bu o po­ba­ča­ju. Krv i smrt uvi­jek su či­ni­li žr­tve­nik lje­vi­čar­ske po­li­ti­ke i vlas­ti.

DA­NI­JEL BER­KO­VIĆ/PIXSELL

:: Pri­je ne­go što je krč­ki bi­skup Val­ter Žu­pan za­vr­šio za­hva­lu pa­pi, isp­lju­ska­li su ga lje­vi­čar­ski me­di­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.