Mi­ma Si­mić

Hr­vat­ska naj­pri­je mo­ra priz­na­ti da je bo­les­na ka­ko bi se mo­gla iz­li­je­či­ti od vi­ru­sa ho­mo­fo­bi­je

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (Ž. Vu­ković)

Bru­tal­ne sli­ke kr­vi, na­si­lja i bi­jes­ne go­mi­le iz­o­bli­če­ne od mrž­nje, obi­lje­ži­le su 1. split­ski gay pri­de, na ko­je­mu je Hr­vat­ska pa­la na tes­tu de­mo­kra­ci­je. Na svo­joj ko­ži to je osje­ti­la i spi­sa­te­lji­ca, pre­vo­di­te­lji­ca, film­ska te­ore­ti­čar­ka i lez­bij­ska ak­ti­vis­ti­ca Mi­ma Si­mić. :: Jes­te li se neo­z­li­je­đe­ni vra­ti­li iz Spli­ta? Sa­mo za­hva­lju­ju­ći nin­džin­skim re­flek­si­ma ko­je sam tre­ni­ra­la na pret­hod­nih 9 po­vor­ki po­no­sa, us­pje­la sam iz­bje­ći ka­me­nje, su­za­vac, eks­plo­ziv­ne na­pra­ve, ko­va­ni­ce, upa­lja­če i bo­ce ko­je je vo­kal­ni­ji dio sta­nov­niš­tva po­že­lio po­di­je­li­ti s po­vor­kom umo­ta­nom u du­gi­ne boje, stra­vič­nom pri­jet­njom za mo­no­kro­mat­ski uni­ver­zum Dal­ma­ci­je. Čim sam se do­če­pa­la auto­ces­te za Za­greb, osje­ti­la sam ka­ko mi ka­men pa­da sa sr­ca, od­nos­no sve ono ka­me­nje ko­je su nam udi­je­li­li uime de­mo­kra­ci­je. :: Split­ski gra­do­na­čel­nik Ke­rum ka­že da je “sve proš­lo i bo­lje od oče­ki­va­nog”. Ka­ko ko­men­ti­ra­te nje­go­ve ri­je­či? Iz na­ve­de­nog is­ka­za ve­li­kog dal­ma­tin­skog voj­sko­vo­đe nas­lu­ću­je se da je g. Ke­rum oče­ki­vao pri­god­nu lo­ma­ču na ri­vi, na ko­joj bi uz lju­bav­nu pje­smu Mla­de­na Gr­do­vi­ća on i do­mo­ljub­ni do­mo­ro­ci okre­ta­li janj­ce i pe­de­re do du­go u noć, tu div­nu split­sku noć. :: Ka­že­te da je ho­mo­sek­su­al­nost bo­lest sa­mo kad se po­ti­sku­je, dok je iz­la­zak iz or­ma­ra iz­lje­če­nje. Kad će Hr­vat­ska bi­ti sprem­na iza­ći iz or­ma­ra? Hr­vat­ska pr­vo mo­ra priz­na­ti da je bo­les­na. Dok god po­li­tič­ki vrh jas­no ne osu­di spe­ci­fič­no, struk­tu­ral­no na­si­lje spram lez­bij­ki, ge­je­va, bi­sek­su­al­nih itd. oso­ba – vi­rus ho­mo­fo­bi­je iz­je­dat će tru­plo hr­vat­ske de­mo­kra­ci­je. :: Što mo­že­mo oče­ki­va­ti u Za­gre­bu? Ve­se­lim se za­gre­bač­kom Pri­deu, mis­lim da će bi­ti ve­ći i ja­či i sim­bo­lič­ki­ji no ikad. Vje-

dok se god pre­mi­jer­ka i pred­sjed­nik ne

“auta­ju” kao is­tin­ski po­bor­ni­ci rav­no­prav­nog druš­tva i ne po­ja­ve u

po­vor­ci, split­ska će se ri­va i da­lje po­nav­lja­ti ka­ko na uli­ci, ta­ko i u sr­ci­ma

ru­jem da će lju­di iz pr­ko­sa do­ći po­dr­ža­ti jer ne­će htje­ti da nji­ho­vo miš­lje­nje i stav zas­tu­pa­ju oso­be po­put split­skih hu­li­ga­na ili gra­do­na­čel­ni­ka i da će ti­ha ve­ći­na, ona mit­ska “prava sli­ka Hr­vat­ske” (ri­je­či­ma mi­log nam Pred­sjed­ni­ka), iza­ći iz po­li­tič­kih or­ma­ra. :: Pi­še­te li što­god no­va? Bu­du­ći da mi i šo­go­ri­ca (Iva­na Si­mić-Bo­dro­žić) i is­to­pre­zi­me­ni joj su­prug Ro­man pla­ni­ra­ju iz­da­ti knji­ge u slje­de­ćih go­di­nu da­na, to me nu­ka da se vra­tim do­brim sta­rim ko­ri­je­ni­ma unu­ta­ro­bi­telj­ske kom­pe­ti­ci­je, pa se na­dam da ću već slje­de­će go­di­ne u ovo do­ba ma­ha­ti no­vom zbir­kom pri­ča, mo­žda i po­nos­ni­je ne­go zas­ta­vom du­gi­nih bo­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.