Pre­po­lov­lje­ni Pag

dok ka­nal pag – koš­ljun kroz OtOK ČiP­KE, si­RA i JA­NJE­ti­NE jed­ni poz­drav­lja­ju kao pri­li­ku za tu­ris­tič­ki ra­zvi­tak oto­ka, dru­gi vri­šte ka­ko je ri­ječ o mut­nim pos­lo­vi­ma i pro­jek­tu ko­ji će uni­šti­ti oko­liš

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Ka­nal Pag – Koš­ljun jed­ni­ma pri­li­ku za tu­ris­tič­ki ra­zvi­tak, a dru­gi vri­šte da će uni­šti­ti oko­liš

:: VI­LE, KA­FI­ĆI, HO­TE­LI Uz ka­nal pla­ni­ra­na je grad­nja ti­su­ću “kre­ve­ta”. Pa­ško bla­to os­ta­je ne­dir­nu­to :: KI­LO­ME­TRI ŠET­NI­CE Uz ci­je­lu du­ži­nu juž­ne oba­le ka­na­la pro­te­zat će se atrak­tiv­no ure­đen lun­go ma­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.