Po­ziv na uži­tak erot­ske po­ezi­je i ak­to­va

Erot­ska po­ezi­ja i ak­to­vi tvo­re knji­gu po­seb­ne lje­po­te. Auto­ri DRA­Go GLA­MU­zi­NA i STAN­Ko ABA­DŽiĆ stvo­ri­li su svi­jet u ko­jem je sve eks­pli­cit­no, a opet mi­lja­ma da­le­ko od sva­ke vul­gar­nos­ti. Za­to i ni­su “Sa­mi u toj šu­mi”

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - pi­še ::::: BO­JA­NA RA­DO­VIĆ

Gla­mu­zi­na i Aba­džić stvo­ri­li su svi­jet u ko­jem je sve eks­pli­cit­no, a da­le­ko od sva­ke vul­gar­nos­ti.

Dvojica mu­ška­ra­ca i jed­na knji­ga. Kom­bi­na­ci­ja sva­ka­ko do­volj­no čes­ta da ne po­ti­če ču­đe­nje. No, dvojica mu­ška­ra­ca i je­dan i je­dins­tven pris­tup ero­ti­ci?! Upra­vo to je knji­ga “ Sa­mi u toj šu­mi”, objav­lje­na u iz­da­nju Bi­bli­ofi­la, ko­ja na je­dins­tven na­čin sa­ži­ma sti­ho­ve Dra­ge Gla­mu­zi­ne i cr­no-bi­je­le ( žen­ske) ak­to­ve Stan­ka Aba­dži­ća. Raz­go­va­ra­li smo dok je knji­ga još bi­la u ti­ska­ri, u tre­nu­ci­ma ka­da je pos­to­jao sa­mo nje­zin elek­tro­nič­ki oblik. Ka­da je sti­gla :: Dra­go gla­mu­zi­na obja­vio je dvi­je zbir­ke pje­sa­ma i ro­man “tri”, a pje­sme su mu uvr­šte­ne i u de­se­tak an­to­lo­gi­ja su­vre­me­nog hr­vat­skog pjes­niš­tva :: stan­ko aba­Džić je 1995. u Pra­gu po­čeo ži­vje­ti od fo­to­gra­fi­je. za­štit­ni znak su mu cr­no-bi­je­le fo­to­gra­fi­je i danas je među naj­cje­nje­ni­jim umjet­nič­kim maj­sto­ri­ma fo­to­gra­fi­je na moj e-ma­il i ka­da je pr­va sli­ka (akt ko­ji otva­ra vi­zu­al­ni dio pri­če) bljes­nu­la na ekra­nu mog kom­pju­to­ra bi­lo je jas­no da je ri­ječ o zbir­ci ko­ja osva­ja dvoj­noš­ću. Fo­to­gra­fi­ja ni­je mo­gla bi­ti eks­pli­cit­ni­ja – na­go žen­sko ti­je­lo sa­vi­je­no pre­ko stol­ca ko­je u pr­vi plan gu­ra žen­sko me­đu­nož­je. I baš je ta eks­pli­cit­nost ono što zadivljuje, jer ko­li­ko god je gle­da­li, ko­li­ko god se udu­bi­li u sva­ki de­talj snim­ke ona je ži­vot­na i pro­fi­nje­na, i u njoj ne­ma ni na­tru­he vul­gar­nos­ti. Pra­te je sti­ho­vi o “ fo­to­gra­fi­ja­ma nje­nih oko­mi­tih osmi­je­ha”, a ko­na­čan je do­jam maj­stor­ski ples po ru­bu ponora ko­ji ero­tič­nost di­je­li od por­no­gra­fi­je. Is­to­dob­no, na pi­ta­nje ka­ko je uop­će ro­đe­na ide­ja o za­jed­nič­koj knji­zi, auto­ri, na­rav­no, od­go­va­ra­ju dvo­ja­ko. – Bi­la je to Stan­ko­va ide­ja i mo­ram od­mah re­ći da ni­sam bio odu­šev­ljen – ka­že Dra­go Gla­mu­zi­na. – Osje­ćao sam odre­đe­nu ne­la­go­du, jer ta je knji­ga za me­ne doš­la pet go­di­na pre­ra­no. Na­ime, iz­aš­le su mi već tri knji­ge ko­je su kon­cen­tri­ra­ne oko is­te pri­če i mis­lio sam da je ona iza me­ne, že­lio sam se od­mak­nu­ti od nje, a ova je knji­ga tra­ži­la da se to­me vra­tim. Sto­ga sam se naj­pri­je htio iz­vu­ći tvr­de­ći da ni­je­dan iz­da­vač danas ne­će htje-

fo­to­gra­fi­je

sti­ho­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.