Uz za­kon o kle­ve­ti eli­te ko­mot­ni­je u kri­mi­na­lu

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Za­što su mi­nis­tru Boš­nja­ko­vi­ću, Ja­dran­ki Ko­sor, Ivi Jo­si­po­vi­ću i dru­gim po­li­ti­ča­ri­ma, za­tim taj­ku­ni­ma i inim moć­ni­ci­ma po­treb­ne stro­že za­kon­ske odred­be o kle­ve­ti, uvre­di i sra­mo­će­nju? Po tim odred­ba­ma kaz­na za no­vi­na­ra mo­že bi­ti i do pet mi­li­ju­na ku­na. U stra­hu od sud­ske od­lu­ke ko­ja im mo­že uni­šti­ti ži­vot, no­vi­na­ri bi za­ci­je­lo bi­li mno­go spu­ta­ni­ji, oprez­ni­ji i nes­lo­bod­ni­ji. A za­šti­će­ne za­ko­nom, eli­te bi bi­le mno­go ko­mot­ni­je u po­li­tič­koj sa­mo­vo­lji, ko­rup­ci­ji i kri­mi­na­lu. No­vi­na­ri­ma je već kaz­na od 20.000 ku­na te­ška, od 100.000 ku­na ne­pod­noš­lji­va, od 500.000 ku­na smr­to­nos­na, a u mi­li­jun­skim raz­mje­ri­ma no­vi­nar­ski ime­tak i ne pos­to­ji. Uni­šta­va­nje čo­vje­ka i obi­te­lji po­li­tič­kim smi­ca­li­cam bi­lo je obi­ljež­je na­ciz­ma, ko­mu­niz­ma i fa­šiz­ma, ali od nje­ga se ne raz­li­ku­je uni­šta­va­nje čo­vje­ka i obi­te­lji po “de­mo­krat­ski do­ne­se­nom za­ko­nu”. gi­ja”. A što je Ban­dić ne­go biv­ši ko­mu­nist i ko­li­ki­ma bi se mo­glo re­ći ono što je on re­kao Čo­vi­ću? Ko­mu­nist nam je na če­lu dr­ža­ve – Ivo Jo­si­po­vić. Na če­lu Vla­de – Ja­dran­ka Ko­sor. Na če­lu Sa­bo­ra – Lu­ka Be­bić. Ko­mu­nist je glav­ni dr­žav­ni od­vjet­nik – Mla­den Ba­jić. Pred­sjed­ni­ca Us­tav­nog su­da – Jas­na Ome­jec. Pred­sjed­nik Vr­hov­nog su­da – Bran­ko Hr­va­tin. Gu­ver­ner HNB-a – Željko Ro­ha­tin­ski. Glav­ni pre­go­va­rač s EU – Vla­di­mir Drob­njak. Gra­do­na­čel­nik me­tro­po­le – Mi­lan Ban­dić... Ne­ma ni­jed­ne duž­nos­ti pre­sud­ne za dr­ža­vu ko­ju ne ob­na­ša ko­mu­nist. Je­di­no još ni­sam po­uz­da­no pro­vje­rio je li član SKH bio Jo­sip Bo­za­nić. “Os­lo­bo­đe­ni smo to­li­kih na­po­ra u uz­go­ju kra­va, pro­izvo­dit će­mo mli­je­ka sa­mo po­lo­vi­cu ko­li­či­ne ko­ja nam je po­treb­na, hva­la Eu­ro­pi!” Jo­si­po­vić: “Os­lo­bo­đe­ni smo tre­ći­ne mu­ko­tr­p­ne pro­izvod­nje še­će­ra, hva­la Eu­ro­pi!” Ko­sor: “ Os­lo­bo­đe­ni smo 25.000 če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra ZERP-a, a i Slo­ven­ci će nas još ras­te­re­ti­ti lo­ve­ći u na­šem mo­ru, hva­la Eu­ro­pi!” Jo­si­po­vić: “Dras­tič­ne kaz­ne na­šim bra­ni­te­lji­ma ne­će se vi­še iz­ri­ca­ti u Ha­aškom ne­go u hr­vat­skim su­do­vi­ma, hva­la Eu­ro­pi!”

Mar­ko LU­kU­NIĆ/pIxseLL

:: Je­di­ni duž­nos­nik za ko­jeg još ni­sam po­uz­da­no pro­vje­rio je li bio član SKH jest Jo­sip Bo­za­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.