Jo­vić žr­tva i Ra­ča­no­ve i Sa­na­de­ro­ve čis­t­ke

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

U re­dak­ci­ji me do­če­ka­la knji­ga “Hr­vat­sku mi mo­ju...” no­vi­na­ra Jo­si­pa Jo­vi­ća. Ri­ječ je o ni­zu “ogle­da o dr­ža­vi”, to jest o po­s­ljed­njih de­set po­li­tič­kih go­di­na u Hr­vat­skoj, za­tim o “us­put­nim” bi­lje­ška­ma o mno­gim oso­ba­ma, po­ja­va­ma i poj­mo­vi­ma, a na kra­ju je “in­ter­v­ju” s Ma­to­šem. Za mno­ge je Jo­vić des­ni­čar­ski no­vi­nar, ali – po čemu? Bio je član Sa­ve­za ko­mu­nis­ta, ali ni u so­ci­ja­liz­mu ni­je krio svoj nor­mal­ni pa­tri­oti­zam. I sa­mo za­to što se u de­mo­kra­ci­ji ta nor­mal­nost ra­zvi­la u jed­na­ko nor­mal­nu obra­nu na­ci­onal­nih in­te­re­sa, pos­tao je me­ta lje­vi­čar­skih ko­le­ga, ali i moć­nih po­li­ti­ča­ra: bio je žr­tva i Ra­ča­no­ve i Sa­na­de­ro­ve čis­t­ke. Jo­vić im se ovom iz­vr­s­nom knji­gom “osve­ću­je”, cje­lo­vi­to opi­su­ju­ći de­set slu­gan­skih i iz­daj­nič­kih go­di­na u kojima su vlas­ti zem­lju pre­tvo­ri­le u ko­lo­ni­ju. Ilus­tra­ci­je ra­di, evo jed­ne re­če­ni­ce o Me­si­će­voj po­bje­di nad Bu­di­šom: “Je­di­ni od svih opor­be­nih po­li­ti­ča­ra Bu­di­ša ni­je išao na po­ni­ža­va­ju­će ‘ bri­fin­ge’ s Wil­li­amom Mon­t­go­meryjem i Ma­de­le­ine Al­brig­ht. I ova mu je ame­rič­ka da­ma otvo­re­no ka­za­la ka­ko ne­će bi­ti iz­a­bran i ka­ko u nje­mu vi­di no­vog Tuđ­ma­na. Re­zul­tat je poz­nat: ‘hr­vat­ski na­ci­ona­list’ iz­gu­bio je de­mo­krat­skom vo­ljom na­ci­je od ‘ju­gos­la­ven­skog ud­ba­ša’”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.