Bi­bli­ja pre­kid trud­no­će do­pu­šta sa­mo ako je u pi­ta­nju ži­vot maj­ke. Je­dan be­ograd­ski gi­ne­ko­log ka­že da je uni­štio či­tav grad i na kra­ju je osje­tio griž­nju sa­vjes­ti

Raz­go­va­rao Dar­ko Pa­vi­čić Sni­mio Pa­trik Macek/Pixsell

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

Mi tro­po­lit za­gre­bač­ko-ljub­ljan­ski i ci­je­le Ita­li­je Jo­van ( Pav­lo­vić) još uvi­jek je pod du­bo­kim doj­mom pa­pi­na po­sje­ta Hr­vat­skoj. Nje­go­vo odu­šev­lje­nje to­li­ko je da smo čak ima­li do­jam da je pa­pa Be­ne­dikt XVI. još uvi­jek tu neg­dje u Hr­vat­skoj dok smo raz­go­va­ra­li u mi­tro­po­li­to­vim oda­ja­ma u za­gre­bač­koj Ili­ci. Iz­ra­zio sam mu do­bro­doš­li­cu u Za­greb i spo­me­nuo nje­go­ve su­vre­me­ni­ke pro­fe­so­re i vr­hun­ske te­olo­ge po­put Kar­la Rah­ne­ra i prof. Sc­h­ma­usa, či­ji rad poz­na­jem, a što je bi­lo pri­god­no, krat­ko i jed­nos­tav­no. Ina­če, pro­to­kol je bio za sva­ku po­hva­lu. Or­ga­ni­za­ci­ja i ci­je­li pro­gram mo­že pos­lu­ži­ti os­ta­lim dr­ža­va­ma ka­ko tre­ba or­ga­ni­zi­ra­ti tak­ve kur­to­az­ne po­sje­te. U HNK su po­zva­ni ugled­ni lju­di i HBK je imao do­bar iz­bor da svi bu­du uklju­če­ni i da se na ot­mjen na­čin lju­di sret­nu s pa­pom s ob­zi­rom na nje­gov ve­lik i bo­gat re­li­gi­oz­ni pro­gram. Im­po­zan­tan je bio i su­sret s mla­di­ma na Tr­gu ba­na Je­la­či­ća. Pro­šao je, ali ja sam po­la­ko išao od ka­za­li­šta ku­ći. No gle­dao sam sve na te­le­vi­zi­ji, ko­ja je iz­van­red­no odi­gra­la svo­ju ulo­gu, ali ni­sam mo­gao ići na Hi­po­drom jer mi je to bi­lo pre­na­por­no. Ti­jek mi­se bio je za sva­ku po­hva­lu, a po­seb­no go­vo­ri ko­ji su iz­re­če­ni. Mo­žda je po­le­mi­ku iz­a­zvao go­vor bi­sku­pa Žu­pa­na, ali to je bi­lo do­is­ta prik­lad­no jer je od­go­va­ra­lo sa­moj te­mi, što su lju­di i poz­dra­vi­li, i stav Cr­k­ve. Mis­lim da se dru­go ni­je mo­glo ni oče­ki­va­ti. To je odav­no ve­li­ka te­ma, ka­ko zdrav­s­tve­na ta­ko i etič­ka. :: O po­ba­ča­ju Ka­to­lič­ka i Pra­vos­lav­na cr­k­va ima­ju is­te sta­vo­ve. Os­no­va je u Bi­bli­ji, ko­ja pre­kid trud­no­će do­pu­šta sa­mo ako je u pi­ta­nju ži­vot maj­ke, jer se u tim ko­li­zi­ja­ma duž­nos­ti uvi­jek bi­ra ma­nje zlo. Raz­go­va­rao sam s jed­nim be­ograd­skim gi­ne­ko­lo­gom ko­ji ka­že da je uni­štio či­tav grad i na kra­ju je osje­tio griž­nju sa­vjes­ti i sad zas­tu­pa sa­svim druk­či­je miš­lje­nje. Ma­rio Živ­ko­vić, ko­ji vo­di Obi­telj­ski cen­tar na Kap­to­lu, na mo­je an­ga­ži­ra­nje dr­žao je pre­da­va­nje u Be­ogra­du da objas­ni ko­li­ko je de­li­ka­tan pro­blem. Čo­vjek se u ži­vo­tu mo­ra od­go­vor­no po­na­ša­ti, po­go­to­vo kad je u pi­ta­nju ljud­ski ži­vot. :: Zna­či, i vi se za­la­že­te da se pro­mi­je­ni taj za­kon kao što je ape­li­rao bi­skup Žu­pan? – Mi kao crkveni lju­di ne mo­že­mo za­uze­ti druk­či­ji stav ne­go ona­ko ka­ko Bi­bli­ja odre­đu­je. Sta­ra tra­di­ci­ja kr­š­ćan­ske eti­ke je da je ži­vot za­šti­ćen jer je za­po­vi­jed Bož­ja “ne ubij” vr­lo od­go­vor­na i ona se ne mi­je­nja. Čo­vjek se mo­ra po­na­ša­ti u skla­du sa svo­jom sa­vjes­ti. On mo­že ra­ci­onal­no pri­mje­nji­va­ti slo­bo­du, ali pi­ta­nje je kak­ve su po­s­lje­di­ce. Sve­ti Pa­vao apos­tol ka­že ka­ko mi je sve slo­bod­no, ali ni­je na ko­rist, što go­vo­ri da je Kris­to­vo evan­đe­lje po­ziv slo­bo­de. To je u skla­du s ljud­skom sa­vjes­ti, jer se čo­vjek ne mo­že slo­bod­no po­na­ša­ti i u to­me je nje­go­va od­go­vor­nost pred Bo­gom. Čo­vjek je slo­bod­no bi­će, ni­je de­ter­mi­ni­ran, i za­to ima od­go­vor­nost jer ima mo­guć­nost iz­bo­ra, što kod dru­gih vr­sta ni­je slu­čaj. No, bi­le su mi ma­lo ne­s­hvat­lji­ve iz­ja­ve ne­kih po­je­di­nih ugled­ni­ka da ni­su vjer­ni­ci. :: Mis­li­te kon­kret­no na pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve? Bi­lo je još ne­kih u no­vi­na­ma ko­ji su to iz­jav­lji­va­li. :: Za­što vam je to sme­ta­lo? I sam sam imao slu­ča­je­va da mi na ne­kom pri­ma­nju lju­di pri­đu i u pr­voj re­če­ni­ci is­po­vi­je­da­ju svoj ate­izam. To je ja­ko osob­no opre­dje­lje­nje i slo­bo­dan iz­bor da to ni­je po­treb­no is­ti­ca­ti na tak­vim mjes­ti­ma. Ka­ko bi iz­gle­da­lo da ja na ne­kom pri­ma­nju ka­žem da sam vjer­nik. :: Pa to se na va­ma od­mah vi­di! Ha, ha... Či­ni mi se da je to is­ti­ca­nje ne­vje­ro­va­nja ba­ci­lo sje­nu na na­šu gos­to­lju­bi­vost oko ta­ko zna­čaj­nog po­sje­ta.

:: Što ste rek­li pa­pi u Hr­vat­skom na­rod­nom ka­za­li­štu? :: Pa­pa vam je ta­da pro­šao is­pod pro­zo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.