ima hr­va­ta pra­vos­la­va­ca

Pa­ve­li­će­va Hr­vat­ska pra­vos­lav­na cr­k­va ni­je bi­la ni hr­vat­ska ni pra­vos­lav­na

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

:: Po­ku­ša­va se ob­no­vi­ti Hr­vat­ska pra­vos­lav­na cr­k­va? Ako je mo­tiv re­li­gi­oz­ni, pos­to­ji za sva­ku na­ci­onal­nost mo­guć­nost na­ci­onal­ne cr­k­ve u pra­vos­lav­nom cr­k­ve­nom po­ret­ku. :: Mis­li­te da ima Hr­va­ta pra­vos­la­va­ca? Ima. Ima ih iz mje­šo­vi­tih bra­ko­va, ima lju­di ko­ji svo­ju na­ci­onal­nost opre­dje­lju­ju bi­lo po ocu bi­lo po maj­ci, a vje­ru bi­ra­ju ko­ja im naj­vi­še od­go­va­ra. :: Mo­gu li oni on­da ima­ti svoj HPC? Mo­gu ako se is­pu­ne svi ka­non­ski uvje­ti pre­dvi­đe­ni za stva­ra­nje auto­ke­fal­nos­ti, a ovo što se kod nas do­ga­đa či­ni se da je odre­đe­ni pro­du­že­tak Pa­ve­li­će­ve Hr­vat­ske pra­vos­lav­ne cr­k­ve, ko­ja ni­ti je bi­la hr­vat­ska ni­ti pra­vos­lav­na. Bi­la je po­li­tič­ka tvo­re­vi­na. Zna­te li da su u vri­je­me sta­re Ju­gos­la­vi­je Slo­ven­ci pre­la­zi­li na pra­vos­lav­lje i bi­lo je čak ras­po­lo­že­nje u Sr­p­skoj cr­k­vi da Slo­ven­ci do­bi­ju Slo­ven­sku pra­vos­lav­nu cr­k­vu, no na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta ma­lo je os­ta­lo tih Slo­ve­na­ca ko­ji su os­ta­li u pra­vos­lav­lju, vra­ti­li su se u Ka­to­lič­ku cr­k­vu. Jer je ta­da bi­lo mo­žda špe­ku­la­ci­ja zbog skla­pa­nja dru­gog bra­ka u pra­vos­lav­noj cr­k­vi, što u ka­to­lič­koj ni­je mo­gu­će, kao i imo­vin­sko­prav­na pi­ta­nja, što su mo­gli rje­ša­va­ti lak­še u pra­vos­lav­noj ne­go u ka­to­lič­koj cr­k­vi. Ima lju­di ko­ji mi­je­nja­ju svo­je vjer­sko uvje­re­nje i bi­ra­ju Cr­k­vu i vje­ru, što su po­je­di­nač­ni slu­ča­je­vi. Ka­to­lič­ka cr­k­va u Hr­vat­skoj vr­lo je do­bro or­ga­ni­zi­ra­na i iz­van­red­no do­bro ra­di i ne­ma raz­lo­ga da se stva­ra­ju ne­ke gru­pe iz­van Ka­to­lič­ke cr­k­ve. se pret­pos­ta­vi­ti da će u Spli­tu ta pa­ra­da iz­a­zva­ti ta­kav su­kob, kao što je iz­a­zva­la u Be­ogra­du ili Mo­sk­vi, gdje je za­bra­nje­na. Či­ni mi se da je iza to­ga ne­ki pro­gram i ten­den­ci­je, jer to ni­je ni­šta no­vo. O ljud­skom po­na­ša­nju i de­vi­ja­ci­ja­ma go­vo­ri Bi­bli­ja na sa­mom po­čet­ku, a sve­ti Pa­vao u Pos­la­ni­ci Rim­lja­ni­ma osu­đu­je mno­go­boš­ce, ali ne sa­mo za­to što su mno­go­boš­ci ne­go što pri­rod­no pre­tvo­ri­še u ne­pri­rod­no. I ne znam za­što su te pa­ra­de u gra­do­vi­ma. Ne­ka idu na se­lo, gdje ne­ma mla­dih i gdje ne­ma dje­ce! Ta­mo gdje su pus­ta se­la ne­ka odr­že pa­ra­du pa će vi­dje­ti ko­li­ko će ima­ti efekta. :: Mo­že li se on­da oče­ki­va­ti papu u Ni­šu 2013. na pros­la­vi Mi­lan­skog edik­ta? Re­kao sam da se ču­ju gla­so­vi iz in­te­lek­tu­al­nih kru­go­va da bi kao olak­ša­nje u Sr­bi­ji pri­hva­ti­li da je pa­pa uči­nio gest oko Ja­se­nov­ca. :: To­ga ni­je bi­lo i te­ško da će vi­še bi­ti pri­li­ke. Ni­je sa­mo u pi­ta­nju stav SPC... :: Je­su li epi­sko­pi proš­li mje­sec raz­go­va­ra­li na Sve­tom Si­no­du o to­me? Bi­lo je ri­je­či o to­me, ali pos­to­je re­ak­ci­je dru­gih pra­vos­lav­nih cr­ka­va, ko­je ima­ju problema s Va­ti­ka­nom, kao što je slu­čaj Mo­skov­ske pa­tri­jar­ši­je s os­ni­va­njem no­vih di­je­ce­za Ka­to­lič­ke cr­k­ve u Ru­si­ji. Ni­sam baš uklju­čen u pri­pre­me za taj ju­bi­lej. Još u vri­je­me pa­pe Iva­na Pav­la II., kad su bi­li pro­ble­mi oko Ko­so­va, go­vo­rio sam da bi bi­lo ko­ris­no da pa­pa obi­đe te pros­to­re jer ta­mo ima i ka­to­lič­kih vjer­ni­ka, ko­ji su u ne­za­vid­noj si­tu­aci­ji, pa da pri­do­ne­se bo­ljem ra­zu­mi­je­va­nju i su­ži­vo­tu. Pro­blem je­dins­tva ni­je sa­mo iz­me­đu ka­to­li­ka i pra­vos­lav­nih, jer i u pra­vos­lav­nim cr­k­va­ma ima problema s ne­kim nes­la­ga­nji­ma. Su­rad­nja i do­bra vo­lja među kr­š­ća­ni­ma mo­ra pos­to­ja­ti, kao i me­đu­re­li­gij­ski di­ja­log mo­no­te­is­tič­kih re­li­gi­ja. :: Je li on­da re­al­no oče­ki­va­ti je­dins­tvo kr­š­ća­na? Mo­gu­će je da se u sva­koj pra­vos­lav­noj cr­k­vi s tzv. ze­lo­ti­ma na­đe ne­ko sret­ni­je rje­še­nje, jer ima lju­di ko­ji ne poz­na­ju do­volj­no te­olo­šku pro­ble­ma­ti­ku i kad se spo­me­ne ime pa­pe, njima na­ras­tu “ ro­go­vi” na gla­vi. A na­ziv je grč­kog po­ri­jek­la i zna­či otac. Kad le­ti­mič­no po­gle­da­mo po­vi­jest pa­pins­tva, vi­di se da je to od­lič­na or­ga­ni­za­ci­ja, ko­ja ima i sta­tut dr­ža­ve. Im­po­zan­tan je broj 1,3 mi­li­jar­de ka­to­li­ka u svi­je­tu, kao i mi­si­onar­ska dje­lat­nost Ka­to­lič­ke cr­k­ve... Kr­š­ća­ni su od­go­vor­ni u svi­je­tu za svo­je po­na­ša­nje i mo­ra­li bi okre­nu­ti no­vi list za svoj ugled u svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.