ZE­LE­NI UPO­ZO­RA­VA­JU DA ĆE PRO­JEKT UNI­ŠTI­TI SO­LA­NU, AR­HE­OLO­ŠKO NA­LA­ZI­ŠTE STA­RI PAG I MRI­JES­TI­LI­ŠTE

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tema Broja -

sa­gra­di­ti ka­nal nje­go­vim će­mo na­si­pom uč­vr­sti­ti i sve kons­truk­cij­ske ele­men­te so­la­ne. Tek da se zna, s pro­jek­tom smo upoz­na­li i di­rek­to­ra so­la­ne ko­ji nam je re­kao da ne­ma ni­šta pro­tiv na­šeg pro­jek­ta jer je vi­dio da grad­nja ka­na­la so­la­nu ni­čim ne­će ugro­zi­ti – ka­žu u Mo­re­uzu. Fra­ne Fa­bi­ja­nić, je­dan od članova po­bu­nje­nih pa­ških udru­ga, do­dao je da će se u slu­ča­ju grad­nje ka­na­la do­go­di­ti i pot­pu­no uni­šte­nje ar­he­olo­škog na­la­zi­šta na lo­ka­ci­ji Sta­ri grad. Ak­ti­vis­ti Ma­ri­jan Pa­ro i Rok­sa­na Fa­bi­ja­nić tvr­de da je ka­nal opa­san i is­ti­ču bo­ja­zan za op­s­ta­nak za­šti­će­nih pti­ca, kao i za mri­jes­ti­li­šte ri­ba u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ka­na­la. Ne­ki sum­nja­ju da je pro­jekt grad­nje ka­na­la Pag – Koš­ljun sa­mo pa­ra­van za “be­to­ni­za­ci­ju i apart­ma­ni­za­ci­ju” nji­ho­va oto­ka. – Lju­di ko­ji gu­ra­ju ovaj pro­jekt ka­žu da će grad­nja ka­na­la tra­ja­ti se­dam go­di­na, a to bi bi­la eko­lo­ška de­vas­ta­ci­ja Pa­ga. Na­ime, ma­te­ri­ja­lom iz ka­na­la na­su­lo bi se i oko 200 ti­su­ća me­ta­ra če­tvor­nih oba­le u pa­škoj uva­li za grad­nju oko dvi­je ti­su­će apart­ma­na. Ili, u pri­je­vo­du, sa­gra­di­la bi se go­to­vo dva no­va Pa­ga. Pa ko­ja će to in­fras­truk­tu­ra pod­ni­je­ti? – pi­ta se Sa­nja Že­le­hov­ski iz udru­ge Cvit so­li. – To se zo­ve ši­re­nje de­zin­for­ma­ci­ja. Ne­će­mo na­si­pa­ti pa­šku uva­lu ni­ti gra­di­ti dvi­je ti­su­će apart­ma­na. Kao što sam već i re­kao, ni­kak­vog be­to­ni­zi­ra­nja i grad­nje me­ga­lo­man­skih apart­ma­na ne­će bi­ti. Je­di­no na­si­pa­nje, ako to baš mo­ram ta­ko na­zva­ti, bit će grad­nja ma­lih umjet­nih oto­či­ća unu­tar sus­ta­va ka­na­la gdje pre­dvi­đa­mo smjes­ti­ti jah­ta­ški klub. Ukup­na po­vr­ši­na tog za­hva­ta, zna­či i oto­či­ća i ka­na­la, ne­će bi­ti ve­ća od de­set hek­ta­ra (100.000 me­ta­ra če­tvor­nih, nap. a.). Pri­če o pla­nu grad­nje 2000 apart­ma­na iz­miš­lje­ne su jer, kao što sam već re­kao, na po­te­zu uz ci­je­li ka­nal mi pre­dvi­đa­mo grad­nju tek oko ti­su­ću “kre­ve­ta” – od­go­va­ra Že­li­mir Dod­der. Ma­te Do­na­dić uvje­ren je da bi pro­jekt ka­na­la Pag – Koš­ljun uni­štio lje­ko­vi­to pa­ško bla­to, a to je po nje­mu, dak­le zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam, naj­ve­ća šan­sa pa­škog gos­po­dar­stva. – To ni­je toč­no. Dio za­lje­va gdje se na­la­zi lje­ko­vi­to bla­to ne­će­mo ni tak­nu­ti. Ono je iz­van tra­se ka­na­la – tvr­di Dod­der. Is­to go­vo­ri i gra­do­na­čel­nik Pa­ga An­te Fa­bi­ja­nić Nje­ku­lin (HSP). Ka­že da ka­nal ni u jed­nom seg­men­tu ne bi ugro­zio eko­lo­gi­ju ni gos­po­dar­stvo oto­ka. Tvr­di ka­ko ka­nal već i pos­to­ji u du­lji­ni od oko če­ti­ri ki­lo­me­tra i da je po­treb­no na­pra­vi­ti još sa­mo dva i pol ki­lo­me­tra.

Ne mo­že­mo pro­da­ti ka­men i po­bje­ći

– Uvje­ren sam da Pag jed­nos­tav­no mo­ra u sko­roj bu­duć­nos­ti iza­ći ka­na­lom Pag – Koš­ljun na otvo­re­no mo­re ka­ko bi­smo pos­ta­li atrak­tiv­ni jah­ta­ši­ma i je­dri­li­ča­ri­ma. Mi sa­da lje­ti go­to­vo i ne­ma­mo bro­do­ve, a od jah­ta­ša i ne­ma ni­ko­ga. Ma go­to­vo da nas i ne­ma na na­utič­koj kar­ti Ja­dra­na, a mi i te ka­ko že­li­mo na­uti­ča­re i ra­zvoj tu­riz­ma. To se mo­ra pro­mi­je­ni­ti – ka­že gra­do­na­čel­nik Pa­ga. – Ni­šta pro­jek­tom ka­na­la ne bi bi­lo ugro­že­no. Ni ba­ze­ni so­li, ni sta­ri grad, ni lje­ko­vi­to bla­to... To tvr­de oni ko­ji su iš­li od ku­će do ku­će skup­lja­ti pe­ti­ci­ju i ko­ji su go­vo­ri­li ne­is­ti­ne, a sve ra­di svog osob­nog do­bit­ka, od­nos­no že­lje da do­đu do vlas­ti. Či­nje­ni­ca jest da se pre­dvi­đa i grad­nja apart­ma­na, od­nos­no vi­še vi­la i ma­ri­na, no ni­je ri­ječ o apart­ma­ni­za­ci­ji. Grad­nja bi bi­la na oko tri hek­ta­ra, a mo­žda i ma­nje. No, o tom se pro­jek­tu sa­mo go­vo­ri i me­ne sa­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.