Stu­di­ja ni­je od­ba­če­na, ne­go se do­ra­đu­je

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tema Broja - (S. Vu­ković)

Stu­di­ja utje­ca­ja na oko­liš ka­na­la Pag – Koš­ljun na sjed­ni­ci dr­žav­nog po­vje­rens­tva ni­je proš­la, ali ni­je ni pa­la ka­ko to tvr­de nev­la­di­ne udru­ge, na­gla­ša­va Zvon­ko Gr­že­tić, rav­na­telj Hr­vat­sko­ga hi­dro­graf­skog ins­tu­ta (HHI). Stu­di­ja je pos­la­na na do­ra­du, is­ti­če, i naj­av­lju­je tuž­be pro­tiv udru­ga i me­di­ja ko­ji su us­t­vr­di­li da je do­bi­la ka­tas­tro­fal­ne ocje­ne. – Stu­di­ju su za­jed­no iz­ra­di­li 14 emi­nent­nih tvrt­ki i 48 spe­ci­ja­lis­ta. Go­le­mim ti­mom ko­or­di­ni­rao je HHI – objaš­nja­va i na­po­mi­nje da je ri­ječ o do­ku­men­tu ko­ji je u iz­ra­di te još ni­je pred­stav­ljen jav­nos­ti. – “Struč­ni ko­men­ta­ri” udru­ga ko­ji se od­no­se na ko­pa­nje ka­me­na, na­si­pa­nje, ne­us­kla­đe­nos­ti i slič­no nas­ta­li su na te­me­lju sa­žet­ka pre­zen­ta­ci­je na ko­joj su pri­ka­za­ni sa­mo os­nov­ni utje­ca­ji na oko­liš – na­gla­ša­va Gr­že­tić. Do­da­je ka­ko je i u sa­daš­njoj fa­zi stu­di­je pos­tig­nu­ta rav­no­te­ža šte­te i ko­ris­ti te je ne­dvoj­be­no ut­vr­đe­na ko­rist lo­kal­noj za­jed­ni­ci ve­ća od 600 mi­li­ju­na ku­na. – Na­ša obve­za je da re­al­no is­tra­ži­mo i pred­sta­vi­mo utjecaje na oko­liš, kao i šte­te i ko­ris­ti. Lo­kal­na za­jed­ni­ca tre­ba do­ni­je­ti od­lu­ku je li im pro­jekt pri­hvat­ljiv ili ni­je – po­ru­ču­ju iz HHI-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.