ki­ssin­ger kro­ji no­vi svjet­ski po­re­dak na taj­nim sas­tan­ci­ma

Pre­ma jed­noj te­ori­ji, biv­ši ame­rič­ki mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va i nje­go­vi moć­ni “šti­će­ni­ci” že­le stvo­ri­ti al­ter­na­tiv­nu svjet­sku vla­du

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tema Broja - (D. Ću­rić)

Hen­ry Ki­ssin­ger proš­li je vi­kend oku­pio 120 moć­ni­ka ( uglav­nom iz Eu­ro­pe i SAD-a) u mon­de­nom švi­car­skom gra­di­ću St. Mo­rit­zu ka­ko bi na po­lu­taj­nom sas­tan­ku če­ti­ri da­na raz­go­va­ra­li o svjet­skoj po­li­ti­ci i gos­po­dar­stvu. Ove su go­di­ne ras­prav­lja­li o gos­po­dar­skoj kri­zi i arap­skoj re­vo­lu­ci­ji na Bli­skom is­to­ku. Na jed­nom mjes­tu naš­li su se ni­zo­zem­ska kra­lji­ca, šved­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Carl Bil­dt, bri­tan­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Ge­or­ge Osborn, za­mje­ni­ci ki­ne­skog i ame­rič­kog mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va, pred­sjed­ni­ci naj­ve­ćih svjet­skih kom­pa­ni­ja, no­vi­na­ri... Biv­ši ame­rič­ki mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va ne­for­mal­ni je vo­đa moć­ne Bil­der­ber­ške sku­pi­ne ko­ja svo­jom taj­no­vi­toš­ću priv­la­či na sebe, po­put gro­mo­bra­na, raz­ne te­ori­je uro­te. Pre­ma jed­noj, Ki­ssin­ger i nje­go­vi “šti­će­ni­ci” že­le stvo­ri­ti svo­je­vr­s­nu svjet­sku vla­du ko­ja će iz sje­ne do­no­si­ti od­lu­ke. Pre­ma dru­goj, sku­pi­na Bil­der­berg po­zi­va ta­len­ti­ra­ne po­li­ti­ča­re ka­ko bi ih tes­ti­ra­la pri­je ne­go što pre­uz­mu vlast. Ta­ko se mo­že pro­či­ta­ti da je na sas­tan­ci­ma Bil­der­ber­ga svo­je­dob­no bio Bill Clin­ton, za­tim ne­što kas­ni­je Tony Bla­ir, a 2008. i sa­daš­nji ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.