Pro­naš­li 12 mi­li­ju­na do­la­ra u ru­še­vi­na­ma na­kon tsu­na­mi­ja

ri­ječ je o nov­cu ko­ji su šted­lji­vi ja­pan­ci ču­va­li u “ča­ra­pi” Mar­lji­vi i po­šte­ni po­li­caj­ci pro­naš­li su već 90 pos­to vlas­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tema Broja - (ić)

Čiš­će­nje ru­še­vi­na na­kon ka­tas­tro­fal­nog po­tre­sa i tsu­na­mi­ja mo­glo bi bi­ti ja­ko is­pla­ti­vo za osob­nu ko­rist, ali ne i kod sa­vjes­nih Ja­pa­na­ca. Na­ime, po­li­ci­ja i ci­vil­na za­šti­ta u pro­tek­la su tri mje­se­ca pro­naš­li ukup­no 12 mi­li­ju­na do­la­ra ra­de­ći na uk­la­nja­nju ka­tas­tro­fal­nih po­s­lje­di­ca po­tre­sa. Ri­ječ je o nov­cu ko­ji i u Ja­pa­nu mno­gi sta­nov­ni­ci, oso­bi­to sta­ri­ji, ra­di­je dr­že kod ku­će, ia­ko se već ne­bro­je­no pu­ta po­ka­za­lo da je to ri­skant­no. Ve­ći dio tog nov­ca na­la­zio se u kuć­nim se­fo­vi­ma, u kojima su bi­li i osob­ni do­ku­men­ti, što je olak­ša­lo po­tra­gu za vlas­ni­ci­ma. Ja­pan­ci čes­to u se­fo­vi­ma ču­va­ju i važ­ne do­ku­men­te, pri­je sve­ga one ko­ji po­t­vr­đu­ju vlas­niš­tvo nad ku­ćom, sta­nom ili auto­mo­bi­lom. Pe­dant­ni, mar­lji­vi i po­šte­ni Ja­pan­ci pro­naš­li su već go­to­vo 90 pos­to vlas­ni­ka nov­ca. Ra­zor­ni po­tres i tsu­na­mi vi­ši od 10 me­ta­ra 11. ožuj­ka po­go­di­li su sje­ve­ro­is­toč­nu oba­lu Ja­pa­na. Po služ­be­nim po­da­ci­ma, po­gi­nu­lo je 15.400 lju­di, a 7900 se vo­de kao nes­ta­li, uni­šte­no je 126.000 obje­ka­ta, a 260.000 je ošte­će­no. Ma­te­ri­jal­na šte­ta pro­ci­je­nje­na je na 312 mi­li­jar­di do­la­ra. Ob­no­va za sa­da ide br­že od oče­ki­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.