Mitt roMNey

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

Ako je Amerika na proš­lim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma bi­la sprem­na za cr­nog pred­sjed­ni­ka, za­što na slje­de­ćim ne bi pri­hva­ti­la mor­mo­na? To vi­še što je Mitt Romney us­pje­šan gos­po­dar­stve­nik ko­ji se spe­ci­ja­li­zi­rao za spa­ša­va­nje po­sr­nu­lih tvrt­ki, što je u SAD-u, po­go­đe­nom ve­li­kom ne­za­pos­le­noš­ću, vr­lo tra­že­na kva­li­fi­ka­ci­ja. I pos­li­je pr­vog su­če­lja­va­nja po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta Re­pu­bli­kan­ske stran­ke, Romney je i da­lje glav­ni fa­vo­rit za Oba­mi­na iz­a­zi­va­ča. Nje­mač­ki se me­di­ji pi­ta­ju ka­mo je nes­ta­la nje­mač­ka vanj­ska po­li­ti­ka. Kriv­ca su naš­li u mi­nis­tru vanj­skih pos­lo­va Gu­idi Wes­terwel­leu. Op­tu­žu­ju ga da ne­ma do­volj­no zna­nja za taj zah­tje­van po­sao. Iz­ra­el­ski pre­mi­jer Be­nja­min Ne­tanya­hu pod ve­li­kim je pri­ti­skom svi­je­ta da priz­na pa­les­tin­sku dr­ža­vu u gra­ni­ca­ma pri­je iz­ra­el­ske oku­pa­ci­je 1967. No, za­to kod ku­će ima so­lid­nu po­dr­šku da nas­ta­vi s be­skom­pro­mis­nom po­li­ti­kom. Pa­tri­jarh fran­cu­ske po­li­ti­ke Jacqu­es Chi­rac opa­lio je u svo­jim me­mo­ari­ma ša­mar svom na­s­ljed­ni­ku Ni­co­la­su Sar­kozyju. Opi­sao ga je kao ner­voz­nog, agre­siv­nog i pre­tje­ra­no am­bi­ci­oz­nog. Na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma u Pe­ruu lje­vi­čar Ol­lan­ta Hu­ma­la pobijedio je des­ni­čar­ku Ke­iko Fu­ji­mo­ri. Pe­ru­an­ski no­be­lo­vac Ma­rio Var­gas Llo­sa re­zig­ni­ra­no je re­kao da su gra­đa­ni mo­gli bi­ra­ti iz­me­đu AIDS-a i ra­ka. On je, ka­že, gla­so­vao za Hu­ma­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.