Još 200 mil. ku­na za lo­gis­tič­ke us­lu­ge

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Svijet -

Ralu, tvrt­ka u vlas­niš­tvu Lu­ke Ra­ji­ća, otvo­ri­la je no­vi lo­gis­tič­ki cen­tar na Žit­nja­ku. Ra­jić pak ka­ni ulo­ži­ti do­dat­nih 200 mi­li­ju­na ku­na u ra­zvi­tak lo­gis­tič­kih us­lu­ga. Ralu lo­gis­ti­ka svo­je je pos­lo­va­nje pro­ši­ri­la i na Aus­tri­ju pa u Be­ču ima svo­je pred­stav­niš­tvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.