Su­per­bak­te­ri­je ubi­ja­ju sla­be

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Znanost -

dru­ge, ta cjev­či­ca ošte­ću­je sluz­ni­cu i otva­ra put bak­te­ri­ja­ma da s ko­že ili iz cri­je­va uđu u or­ga­ni­zam – objas­ni­la je. Pra­vi pro­blem nas­ta­je ako bak­te­ri­je uđu u ste­ril­ne pros­to­re ljud­skog or­ga­niz­ma. – Kr­vo­tok i unu­traš­nji or­ga­ni ma­le su ste­ril­ne ko­mo­re pa ti­je­kom ope­ra­ci­je, uz sve mje­re opre­za, nož čes­to pro­dre u njih otva­ra­ju­ći put bak­te­ri­ja­ma – objas­ni­la je prof. A. Tam­bić. Na­kon ot­kri­ća an­ti­bi­oti­ka, me­di­ci­na je bi­la “sret­na” jer se, nas­tav­lja li­ječ­ni­ca, mis­li­lo: Pa ako bak­te­ri­je i pro­dru na tak­va mjes­ta, uni­štit će­mo ih. – No, evo­lu­ci­ja je na stra­ni bak­te­ri­ja, a čo­vjek je to za­bo­ra­vio, pa je po­ja­va mul­ti­re­zis­tent­nih so­je­va za­is­ta do­ve­la u pi­ta­nje ra­zvoj mno­gih me­di­cin­skih me­to­da, od di­jag­nos­tič­kih do ki­rur­ških – upo­zo­ri­la je. Slič­no je i s ke­mo­te­ra­pi­ja­ma ili tran­s­plan­ta­ci­ja­ma ko­je oz­bilj­no na­ru­ša­va­ju imu­ni­tet or­ga­niz­ma. Uz MRSU i Pse­udo­mo­nas, za ko­je li­ječ­ni­ci na ras­po­la­ganju ima­ju ne­ko­li­ko vr­sta an­ti­bi­oti­ka, ne­dav­no je na sce­ni za­blis­ta­la još jed­na sta­ra vr­sta bak­te­ri­je i ot­por­noš­ću na an­ti­bi­otik stek­la ti­tu­lu “ubo­ji­ce” – Aci­ne­to­bac­te­ri­um. Za nju, na ža­lost, li­ječ­ni­ci na ras­po­la­ganju ima­ju sa­mo je­dan an­ti­bi­otik – ko­lis­tin. Ovo je, ka­že li­ječ­ni­ca, pri­rod­no “nez­god­na” bak­te­ri­ja ko­ja ina­če obi­ta­va u vo­di i tlu. – Na­pa­da te­ške pa­ci­jen­te po­put onih ko­ji su na­kon ope­ra­ci­je na res­pi­ra­to­ru jer ova vr­sta vo­li vla­gu, a čo­vje­ku ko­ji ta­ko di­še tre­ba vla­ži­ti zrak – objas­ni­la je i do­da­la da struč­nja­ci ne vo­le što ima­ju sa­mo je­dan li­jek na ras­po­la­ganju jer se ovaj ču­dak br­zo adap­ti­ra i ra­zvi­ja ot­por­nost.

Naj­važ­ni­je umje­re­no pi­ti an­ti­bi­oti­ke

– Či­ni se da će nam u slje­de­ćem de­set­lje­ću gram-ne­ga­tiv­ne bak­te­ri­je bi­ti ve­ći pro­blem od onih po­zi­tiv­nih, to vi­še što za njih na po­mo­lu ne­ma no­vih li­je­ko­va – is­tak­la je. Pi­ta se ni­smo li eru an­ti­bi­oti­ka pot­pu­no is­cr­pi­li i ho­će li zna­nost, dok se čo­vje­čans­tvo na­da no­vim, ja­čim i ubo­ji­ti­jim an­ti­bi­oti­ci­ma, či­ja su is­tra­ži­va­nja du­go­traj­na i sku­pa, iz­ne­na­di­ti i po­nu­di­ti ne­ka sa­svim no­va rje­še­nja. – Na­kon što smo li­ječ­ni­ke, ko­ji su du­go mis­li­li da pre­tje­ru­je­mo, uvje­ri­li da ne­će tek ta­ko do­ći no­vi an­ti­bi­otik, sa­da je red na gra­đa­ni­ma. Ipak se ve­li­ka ve­ći­na li­je­ko­va po­pi­je, a ti­me i bak­te­rij­ske ot­por­nos­ti stvo­ri iz­van bol­ni­ca – nas­ta­vi­la je. Ipak, ohra­bru­je prof. A. Tam­bić, još ni­je vri­je­me da se po­je­di­nac bri­ne ži­ve li u nje­mu opaki so­je­vi bak­te­ri­ja, već da umje­re­no pi­ju­ći li­je­ko­ve, bu­du od­go­vor­ni pre­ma druš­tvu u cje­li­ni. – Mje­re pro­tiv bol­nič­kih in­fek­ci­ja 2010. pr­vi su put po­ka­za­le re­zul­ta­te pa je broj ot­por­nih sta­fi­lo­ko­ka sa 35 u inva­ziv­nim krv­nim iz­o­la­ti­ma pao na 20 što, na ža­lost, ni­je slu­čaj s Pse­udo­mo­na­som, ko­ji je oči­to ot­por­ni­ji i čvr­sto se dr­ži na 20 pos­to. Is­to je i s Aci­ne­to­bac­te­ri­umom, ko­ji je u po­ras­tu – na­gla­si­la je.

i ntn is­te Rez kok fi­lo 10 sta oko iva kih iz­az nič bol pos to kci ja in­fe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.