Tre­ba što pri­je vi­dje­ti La­ubu!

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Znanost -

:: Adut je mu­ze­ja na Čr­no­mer­cu i Fi­jo­li­ćev Isus

Ne ide na iz­le­te, ne plo­vi, ne ski­ja, ne igra ping-pong ni­ti se dru­ži s eki­pom na

sk­vo­šu. Ivi­ca Pr­te­nja­ča pi­še za Ob­zor

Svo­je­dob­no su po Za­gre­bu ni­ca­le zgra­de, ka­za­li­šta, vo­jar­ne i tvor­ni­ce. Gra­di­lo ih je Aus­tro­ugar­sko Car­stvo ko­jem smo bi­li za­nim­lji­vi iz mno­go raz­lo­ga, pa su nas po­ku­ša­li i ur­ba­nis­tič­ki ci­vi­li­zi­ra­ti. Vje­ru­ju­ći u vječ­nost car­stva i os­ta­lih ne­važ­nih stva­ri, iz­gra­di­li su i ja­ha­oni­cu na Čr­no­mer­cu, ne slu­te­ći ni u naj­sjaj­ni­jim sno­vi­ma u što će se pre­tvo­ri­ti. U la­ubu! Što je la­uba naj­bo­lje je doz­na­ti uži­vo, ta­ko da se ode u nju, za­to ter­min ne­ću ras­ple­ta­ti, ne­ka ne­što os­ta­ne i taj­nom u ovom slo­žen­cu. Sva­ko vri­je­me ima svo­je ko­lek­ci­ona­re, ne sje­ćam se car­skih, ali danas, je­dan od naj­hra­bri­jih i naj­oz­bilj­ni­jih je To­mis­lav Klič­ko sa svo­jom Zbir­kom su­vre­me­ne umjet­nos­ti Fi­lip tra­de i is­to­ime­nom na­gra­dom. Pri­je de­se­tak go­di­na sma­tran je ha­zar­de­rom ko­ji ku­pu­je mla­du i sta­ru umjet­nost, avan­gar­du i neo­avan­gar­du, ču­da­kom ko­ji je ured u svo­me po­du­ze­ću opre­mio ra­do­vi­ma hr­vat­skih umjet­ni­ka, pazeći da ga, zbog do­bra uku­sa, za­obi­đu “ne­za­obi­laz­ne ve­li­či­ne”, ču­va­ju­ći svo­ju na­čič­ka­nu oazu kao pros­tor u ko­jem se osje­ća za­do­volj­no. Sva­ki oz­bi­ljan ko­lek­ci­onar go­njen je ne­mi­rom no­vo­ga skup­lja­nja, s tim ide i po­tre­ba da se skup­lje­no po­ka­že, a umjet­ni­ne pro­di­šu u no­vom pros­to­ru i pred no­vim lju­di­ma. Klič­ko je u fas­ci­nant­no ob­nov­lje­noj ja­ha­oni­ci, u cr­noj ku­ći s cr­nim stak­li­ma, stvo­rio no­vo mjes­to su­sre­ta i raz­mje­ne, do­živ­lja­ja i igre, užit­ka i spoz­na­je. Tre­ba vi­dje­ti La­ubu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.