po­vi­jest Hol­lywo­oda, du­go pri­kup­lja­na, ide na bu­banj

Deb­bie Reynol­ds go­di­na­ma je ču­va­la film­sko bla­go, na­da­ju­ći se da će net­ko os­no­va­ti mu­zej fil­ma. Dos­ta joj je če­ka­nja, i vi­še od 5000 iz­lo­ža­ka nu­di na draž­bi

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Znanost - pi­še ::::: MAR­KO FANČOVIĆ/VLM

Zbi­lja mi je zlo od to­ga i sve­ga mi je dos­ta. Sve ove go­di­ne po­tro­ši­la sam mi­li­ju­ne do­la­ra na pri­kup­lja­nje i ču­va­nje tih stva­ri. Da ste na mom mjes­tu, zar ne bis­te i vi odus­ta­li na­kon 35 go­di­na? – ka­že danas 79-go­diš­nja glu­mi­ca, pje­va­či­ca i ple­sa­či­ca Deb­bie Reynol­ds, poz­na­ta iz le­gen­dar­nih fil­mo­va po­put “Pje­vaj­mo na ki­ši”, i maj­ka Car­rie Fi­sher, prin­ce­ze Le­ije iz “Ra­to­va zvi­jez­da”. A “to” od če­ga joj je zlo, i što će ras­pro­da­ti na ne­ko­li­ko draž­bi, od ko­jih je pr­va sa 600 iz­lo­ža­ka za­ka­za­na za 18. lip­nja, a slje­de­ća za 3. pro­sin­ca, dos­lov­no je - po­vi­jest fil­ma. Deb­bie Reynol­ds go­di­na­ma je skup­lja­la po ras­pro­da­ja­ma ban­kro­ti­ra­nih stu­di­ja ključ­ne kos­ti­me, pred­me­te, po­kuć­stvo i sce­no­gra­fi­ju iz bez­broj le­gen­dar­nih fil­mo­va, čes­to u kom­ple­tu, ta­ko da se mo­že dos­lov­no re­kons­tru­ira­ti ci­je­la sce­na. Ne­ko­li­ko pu­ta je i sa­ma po­ku­ša­va­la otvo­ri­ti pri­vat­ni mu­zej fil­ma, ali to je pre­ve­lik po­sao za jed­nu oso­bu, i fi­nan­cij­ski ju je to to­li­ko sta­ja­lo da je uma­lo doš­la do ban­kro­ta, Ma­kar je na­kon kra­ha film­skih stu­di­ja jef­ti­no od no­vih vlas­ni­ka ku­po­va­la le­gen­dar­ne kos­ti­me: – Njih to ni­je za­ni­ma­lo. Vlas­ni­ci su ta­da bi­li me­še­ta­ri ne­kret­ni­na­ma, a njih ne za­ni­ma­ju ni film ni nje­go­va po­vi­jest. Njih ne za­ni­ma da bi­lo što sa­ču­va­ju. Njih za­ni­ma lik­vi­da­ci­ja, a lju­de ko­je za­ni­ma lik­vi­da­ci­ja za­ni­ma sa­mo no­vac, a ne mu­ze­ji ili ču­va­nje kos­ti­ma. Njima je to hr­pa sme­ća zbog ko­je se ne is­pla­ti mu­či­ti, pa se oni ti­me ni­su mu­či­li, a mno­gi lju­di kojima je bi­lo sta­lo to su ku­po­va­li. Za­mis­li­te, kad sam ja bi­la pod pr­vim ugo­vo­rom s MGM-om 1948., i kad se či­ni­lo da će MGM vječ­no tra­ja­ti, sve su lju­bo­mor­no ču­va­li, ni ukos­ni­cu ni­smo smje­le od­ni­je­ti do­ma, a on­da su sve to pro­da­li u bes­cje­nje. Od ra­nih se­dam­de­se­tih, kad se do­če­pa­la ar­hi­va pro­pa­log MGM-a, pa do de­ve­de­se­tih, kad je ku­pi­la svo­ju zad­nju ak­vi­zi­ci­ju - bi­je­li še­šir i ha­lji­nu Ce­ci­la Be­ato­na, ko­je je Au­drey Hep­burn no­si­la u sce­ni na utr­ka­ma u Ascotu u “My Fa­ir Lady”, Deb­bie Reynol­ds pri­ku­pi­la je naj­z­na­čaj­ni­je di­je­lo­ve po­vi­jes­ti Hol­lywo­oda: Cha­pli­nov po­lu­ci­lin­dar, ci­lin­dar i ko­vr­ča­vu vla­su­lju Har­pa Marxa, pla­vu ha­lji­nu i cr­ve­ne ci­pe­li­ce Do­rot­hy (Judy Gar­land) iz “Ča­rob­nja­ka iz Oza”, san­da­le i tu­ni­ku ko­ju je Char­l­ton Hes­ton kao Ju­da BenHur no­sio u utr­ci ko­či­ja, mor­nar­sku odo­ru Mar­lo­na Bran­da iz “Po­bu­ne na bro­du Bo­un­ty”, ha­lji­nu i gi­ta­ru Ma­ri­je (Ju­lie An­drews) iz “Mo­je pje­sme, mo­ji sno­vi”, voj­nič­ke uni­for­me ko­je su u no­si­li John Wayne, Gary Co­oper, Gre­gory Peck... Reynol­ds na­gla­ša­va da se uglav­nom kon­cen­tri­ra­la na fil­mo­ve ko­ji su osva­ja­li Os­ca­re: – Sma­tra­la sam da znam što obo­ža­va­te­lji že­le vi­dje­ti. Oni že­le do­dir­nu­ti kos­ti­me. A naj­ra­skoš­ni­ji kos­ti­mi za­vr­ši­li su u zbir­ci Deb­bie Reynol­ds: čak i ha­lji­na i ukra­si za gla­vu Eli­za­beth Taylor iz “Kle­opa­tre”, ma­kar joj je Eli­za­beth pre­ote­la su­pru­ga Ed­di­eja Fi­she­ra. No, vri­je­me li­je­či sve ra­ne, pa su njih dvi­je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na u pred­sta­vi auto­ri­ce Car­rie Fi­sher “Te sta­re cu­re” nas­tu­pi­le sku­pa, s gu­štom tra­ča­ju­ći biv­še mu­že­ve. A sad ne­ma vi­še ni Liz, a i Deb­bie ras­pro­da­je svo­ju zbir­ku. – Ne­ma dru­gog iz­la­za. Po­tre­ban mi je od­mor od od­go­vor­nos­ti da po­ku­ša­vam uči­ni­ti ne­što što nit­ko ne že­li. Na­dam se da će kup­ci uži­va­ti u ono­me što do­bi­ju. A ono što će do­bi­ti je i “ona” bi­je­la ha­lji­na Ma­rilyn Mon­roe ko­ju je di­gao to­pli zrak iz pod­zem­ne u “Se­dam go­di­na vjer­nos­ti”. Ni do oču­va­nja tak­ve le­gen­de ni­ko­me u “gra­du sno­va”, osim Deb­bie Reynol­ds, ni­je bi­lo sta­lo. Ta­kav je Hol­lywo­od.

:: Sa­mo za slav­nu ha­lji­nu Ma­rilyn Mon­roe oče­ku­je se ci­je­na od oko dva mi­li­ju­na do­la­ra ie Edd lor, bie Tay Deb Liz her i dsFis nol ni­ji Rey roz mu u gla kut naj tro i a avn film ljub ijes ti pov

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.