ERO­TI­KA JE SA­MO JE­DAN SLOJ OVE KNJI­GE. ONA JE I APEL PRO­TIV SVI­JE­TA KO­JI RUŽ­NO IS­KO­RI­ŠTA­VA ŽEN­SKO TI­JE­LO

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

ti obja­vi­ti ta­ko skup pro­jekt. Ali on­da se po­ja­vio iz­da­vač, Dra­žen Da­bić, ko­ji je još snaž­ni­je za­gri­zao u pro­jekt ne­go Stan­ko i vi­še ni­sam imao ka­mo. Danas mi, na­rav­no, ni­je žao jer do­bi­li smo sjaj­nu knji­gu. – Me­ni su se stva­ri jed­nos­tav­no pok­lo­pi­le. Imao sam ne­ko­li­ko iz­lož­bi ak­to­va, a ta­da sam pro­či­tao Dra­gin ro­man “Tri”, i shva­tio da će se u kom­bi­na­ci­ji fo­to­gra­fi­je i ri­je­či do­bi­ti sa­svim no­ve emo­ci­je – objaš­nja­va Stan­ko Aba­džić. I pje­sme i fo­to­gra­fi­je sa­bra­ne u knji­zi nas­ta­ja­le su go­di­na­ma, a pra­vo umi­je­će bi­lo je oda­bra­ti ih i spa­ri­ti. Ni­šta ni­je sni­ma­no ka­ko bi pris­ta­ja­lo uz ne­ku pje­smu, ni­ti su pje­sme pi­sa­ne ka­ko bi pa­sa­le uz po­je­di­ne fo­to­gra­fi­je. – Sa­ti­ma, čak da­ni­ma sje­di­li smo i raz­go­va­ra­li. Tra­ži­li smo ne­ku za­jed­nič­ku emo­ci­ju iz­me­đu fo­to­gra­fi­je i sti­ho­va. Stan­ko ima pu­no iz­vr­s­nih ak­to­va, a me­ni je bi­lo važ­no da stil­ski ne odu­da­ra­ju od po­ezi­je. U mo­joj po­ezi­ji ne­ma pu­no me­ta­fo­ra i sim­bo­la, pa sam tra­žio da tak­vi bu­du i uvr­šte­ni ak­to­vi. Aba­džić se na­do­ve­zu­je: – Bi­lo je, pri­mje­ri­ce, do­volj­no da se na fo­to­gra­fi­ji osje­ti ta ne­ka at­mo­sfe­ra ho­tel­ske so­be, ia­ko ona ni­je nuž­no on­dje snim­lje­na, i da ona ide­al­no pris­ta­je uz pje­smu či­ja se rad­nja do­ga­đa u ne­koj ho­tel­skoj so­bi. No, ni­smo ra­di­li ilus­tra­ci­je, ni­ti fo­tos­trip, to ni­ka­ko ni­smo že­lje­li.

Sa­mo da pro­ma­trač ni­je hla­dan

Mo­ra­li smo, na­rav­no, raz­go­va­ra­ti i o toj pr­voj fo­to­gra­fi­ji na otvo­ru knji­ge. Stan­ko Aba­džić na sve kom­pli­men­te ka­ko je upra­vo to iz­nim­no pro­fi­nje­ni akt, od­go­va­ra vlas­ti­tim sum­nja­ma: – Baš mi je ta fo­to­gra­fi­ja bi­la spor­na. Kon­zul­ti­rao sam se s iz­nim­no mno­go lju­di i svi­ma sam je bo­ja­ž­lji­vo po­ka­zao. Ni­sam bio si­gu­ran tre­bam li je uop­će obja­vi­ti. To jest fo­to­gra­fi­ja p...., ali ona je za­ogr­nu­ta sje­na­ma i svi su rek­li da ni­je vul­gar­na. I ta­ko je za­vr­ši­la na po­čet­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.