JO­VA­NO­VIĆ: AKO OSU­DE SA­NA­DE­RA, MO­RA­JU KAZ­NI­TI I HDZ PA NE­KA KRE­NU IS­PO­ČET­KA

AN­TI­KO­RUP­CIJ­SKI STRA­TEG SDP-A O ZAH­TJE­VU DA SE HDZ IZ­VE­DE PRED SUD

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - pi­še ::::: SANDRA VELJ­KO­VIĆ/VLM

Ključ us­pje­ha re­fe­ren­du­ma za ula­zak Hr­vat­ske u Eu­rop­sku uni­ju le­ži u ve­li­kom ti­je­lu umje­re­nih na­ci­ona­lis­ta. Re­fe­ren­dum će pro­ći ako ih po­li­tič­ke eli­te uvje­re da pri­hva­te Eu­rop­sku uni­ju kao ko­nač­ni ko­rak u os­tva­ri­va­nju hr­vat­ske sa­mos­tal­nos­ti te ako pri­hva­te da će pos­tig­nu­ća i re­zul­ta­ti Do­mo­vin­skog ra­ta bi­ti bo­lje za­šti­će­na u Uni­ji ne­go iz­van nje. No na­kon pri­dru­ži­va­nja, baš to će na­ci­ona­lis­tič­ko ti­je­lo, te is­te eli­te i bi­ra­či, ima­ti i oče­ki­va­nja od Uni­je. Po­ku­šat će je is­ko­ris­ti­ti da odvo­je Hr­vat­sku od “ os­tat­ka Bal­ka­na”, pr­vens­tve­no Sr­bi­je, ali i Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. Ne bu­du li u Hr­vat­skoj mar­gi­na­li­zi­ra­ni, pos­to­ji re­al­na opas­nost da pos­ta­nu najglasniji pro­tiv­ni­ci dalj­njeg ši­re­nja EU-a pre­ma os­ta­lim dr­ža­va­ma Za­pad­nog Bal­ka­na.

Iz ra­ta u Eu­rop­sku uni­ju

Sa­že­tak je to ra­da te os­nov­ne te­ze ko­je je dr. De­jan Jo­vić, iz­nim­no obra­zo­van i utje­ca­jan znans­tve­nik i po­li­to­log, ali i glav­ni ana­li­ti­čar pred­sjed­ni­ka Ive Jo­si­po­vi­ća, iz­nio u služ­be­nom lis­tu Ins­tu­ta za si­gur­nos­ne stu­di­je Europ­ske uni­je, Cha­il­lot Pa­pers, u lip­nju. U di­je­lu di­plo­mat­ske za­jed­ni­ce taj je rad - ia­ko je is­tak­nu­to da pred­stav­lja te­ze auto­ra, Jo­vić je naz­na­čen kao ana­li­ti­čar pred­sjed­ni­ka RH - do­če­kan s ne­za­do­volj­stvom. In­ter­pre­ti­ra­ju ga uvred­lji­vim jer se go­to­vo ci­je­li na­rod eti­ke­ti­ra na­ci­ona­lis­tič­kim, ali štet­nim po hr­vat­ski od­nos s Uni­jom i to u tre­nut­ku kad su pre­go­vo­ri bi­li u vr­lo osjet­lji­voj, za­vr­š­noj fa­zi, sma­tra­ju­ći da Jo­vić pla­ši Uni­ju ba­ukom sve­pri­sut­nog hr­vat­skog na­ci­ona­liz­ma ko­ji će se sa­mo ras­plam­sa­ti po ula­sku u EU, a čak je i mo­gu­će da do­ve­de do blo­ka­de dalj­njeg pro­ši­re­nja. Do­du­še, Jo­vi­ću kon­tro­ver­ze ni­su ne­poz­na­te - ot­ka­ko se pred­sjed­nik Jo­si­po­vić na po­čet­ku svog man­da­ta zbog afe­ra odre­kao ni­za sa­vjet­ni­ka, Ma­te Mli­na­ri­ća, Mar­ka Ra­ka­ra i Dra­ge Pil­se­la, na red je do­šao i Jo­vić ko­ji se pod uda­rom na­šao kad su ga pro­gla­si­li ide­olo­gom tre­će Ju­gos­la­vi­je ko­ji, iz­me­đu os­ta­log, za­go­va­ra za­jed­nič­ki pris­tu­pa Hr­vat­ske i Sr­bi­je Uni­ji, što je Jo­vić od­ba­cio. Pri­ma­ju­ći Hr­vat­sku u Uni­ju, EU će se su­oči­ti s no­vim is­kus­tvom uklju­či­va­nja zem­lje ko­ja je ne­dav­no bi­la u ra­tu i gdje se rat još slavi i pri­sje­ća, raz­miš­lja Jo­vić. Pri­mit će čla­ni­cu ko­ja ve­ći­nu svog su­vre­me­nog po­li­tič­kog iden­ti­ta te­me­lji na poj­mu da je bi­la ujed­no i po­bjed­nik i žr­tva ra­ta ko­ji je Eu­ro­pa sma­tra­la ne­sret­nim i ne­po­treb­nim. Bit će to iz­a­zov­no is­kus­tvo ko­je će zna­čaj­no utje­ca­ti na EU in­te­gra­ci­ju os­ta­lih ze­ma­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.