Lju­bo Jur­čić

Hrvatsko eko­nom­ska ini­ci­ja­ti­va bri­ne se ka­ko i od če­ga ži­vje­ti i pla­ća­ti kre­di­te, te otvo­ri­ti rad­na mjes­ta

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (P. M. Žonja)

Na­pus­tio je SDP, ali ne i po­li­ti­ku. Lju­bi Jur­či­ću želja je opet ući u Sa­bor. Ovaj put taj cilj pla­ni­ra os­tva­ri­ti sa svo­jom Hrvatsko eko­nom­skom ini­ci­ja­ti­vom. :: S ob­zi­rom na to da ne­ma­te stran­ku, ka­ko ste za­mis­li­li svo­je na­tje­ca­nje na iz­bo­ri­ma? Ima­mo na­ci­onal­ni tim na dr­žav­noj ra­zi­ni, a po­li­tič­ka in­fras­truk­tu­ra bit će nam re­gi­onal­ne stran­ke ko­je se pre­poz­na­ju u na­šem pro­gra­mu. Već smo do­go­vo­ri­li su­rad­nju s Pri­mor­sko-go­ran­skim sa­ve­zom za 7. i 8. iz­bor­nu je­di­ni­cu, a do­go­va­ra­mo se i s Blo­kom umi­rov­lje­ni­ka. Pla­ni­ra­mo iz­i­ći na iz­bo­re u svim iz­bor­nim je­di­ni­ca­ma, a ja ću u svi­ma bi­ti no­si­telj lis­te. :: Či­je gla­so­ve oče­ku­je­te? Na­ša je po­li­ti­ka bez ide­olo­gi­je. Ni­smo ni li­je­vo, ni des­no, ni li­be­ral­ni, ni kon­zer­va­tiv­ni. Te­ži­šte je na eko­nom­skim pi­ta­nji­ma. Dak­le, od če­ga ži­vje­ti, ka­ko stvo­ri­ti no­va rad­na mjes­ta, vra­ti­ti kre­di­te... Tra­ži­mo i bes­plat­no škol­s­tvo, zdrav­s­tvo te bo­lji stan­dard za umi­rov­lje­ni­ke. :: Sve to što ste na­bro­ji­li ko­šta. Ka­ko to pla­ni­ra­te os­tva­ri­ti? Da su Gr­ci ži­vje­li od svog nov­ca, a ne na dug, ne bi im se do­go­di­lo ovo što im se sa­da do­ga­đa. Tre­ba osi­gu­ra­ti neo­vis­nost, ener­get­sku, pre­hram­be­nu i fi­nan­cij­sku. Na­rav­no da ne­će­mo uz­ga­ja­ti ba­na­ne, ali po­ljo­pri­vred­ni sek­tor mo­ra bi­ti ta­kav da nam iz­voz sam po­kri­va uvoz. Is­ti je cilj i s elek­trič­nom ener­gi­jom, ko­ju ne mo­ra­mo uvo­zi­ti, a to či­ni­mo. Što se ti­če rad­nih mjes­ta, zad­njih 20 go­di­na mi ima­mo po­li­ti­ku bez ide­je. Sti­mu­la­ci­je za za­poš­lja­va­nje u Hr­vat­skoj ne po­ma­žu. Tre­ba otva­ra­ti rad­na mjes­ta, a bez pro­izvod­nje to­ga ne­ma. Bez za­poš­lja­va­nja ne­ma re­for­me mi­ro­vin-

Tre­ba­mo osi­gu­ra­ti neo­vis­nost, i to ener­get­sku, pre­hram­be­nu i fi­nan­cij­sku. Da su Gr­ci ži­vje­li od svog nov­ca, a ne na dug, ne bi im se do­ga­đa­lo ono što im se sa­da do­ga­đa

skog sus­ta­va. Ja ne mis­lim re­za­ti mi­ro­vi­ne. To tre­ba ri­je­ši­ti kroz veću za­pos­le­nost. :: Ko­li­ko se man­da­ta na­da­te osvo­ji­ti i ho­će li bi­ti za­nim­lji­vih ime­na na lis­ta­ma? Mi­ni­mal­no pet-šest. To­li­ko tre­ba da bi se mo­glo utje­ca­ti na po­li­ti­ku. A što se ti­če ime­na, mo­gu sa­mo re­ći da će to bi­ti struč­ni lju­di ko­ji su stek­li svoj sta­tus iz­van po­li­ti­ke. Bit će to lju­di uglav­nom u do­bi od 30 do 50 go­di­na. :: Ho­će li se u tim uklju­či­ti i biv­ši pred­sjed­nik dr­ža­ve Sti­pe Me­sić? Sreo sam s njim ne­ko­li­ko pu­ta pri­je mje­sec da­na, ali ni­je po­treb­no da on ide u ope­ra­tiv­nu po­li­ti­ku. Raz­go­va­ra­mo vi­še pri­ja­telj­ski. Imam nje­go­vu pot­po­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.