Što će Vla­di ko­deks za sa­vje­to­va­nje s na­ro­dom o za­ko­ni­ma

No­vi­na­ri­ma je naj­lak­še do­ći do in­for­ma­ci­ja od mi­nis­ta­ra Po­pi­ja­ča, Boš­nja­ko­vi­ća i Jan­dro­ko­vi­ća, a naj­te­že od Šu­ke­ra, Kal­me­te i Mla­ka­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodmo Slovo - (S. Pe­ri­ca)

Jes­te li kad ču­li za Ko­deks sa­vje­to­va­nja sa za­in­te­re­si­ra­nom jav­noš­ću u pos­tup­ci­ma do­no­še­nja za­ko­na, dru­gih pro­pi­sa i aka­ta? Si­gur­no nis­te, ia­ko je taj ko­deks hr­vat­ska vla­da do­ni­je­la još pri­je go­to­vo dvi­je go­di­ne. Objav­ljen je u Na­rod­nim no­vi­na­ma u stu­de­nom 2009. go­di­ne, kao jed­na od ste­pe­ni­ca na pu­tu Hr­vat­ske u Eu­rop­sku uni­ju. Pre­ma ko­dek­su jav­nost bi mo­ra­la bi­ti pra­vo­vre­me­no in­for­mi­ra­na, svi ak­ti objav­lje­ni, pa i te­me sjed­ni­ca vla­de i ma­te­ri­ja­li za njih. Je­dan je to od pro­pi­sa ko­ji bi tre­bao osi­gu­ra­ti da vlast vla­da u služ­bi na­ro­da, sa­vje­tu­ju­ći se sa svi­ma ko­ji su za­in­te­re­si­ra­ni pri­je do­no­še­nja za­ko­na. Pra­vil­nik, kao ne­ko laž­no lju­bav­no obe­ća­nje na­ro­du, pos­to­ji sa­mo na pa­pi­ru, go­to­vo nit­ko za nje­ga ni ne zna, a nev­la­di­ni pro­ma­tra­či u udru­zi Gong Vla­di Ja­dran­ke Ko­sor i da­lje da­ju sla­be ocje­ne iz otvo­re­nos­ti ra- da. Pre­vi­še je za­tvo­re­nih sjed­ni­ca Vla­de, ne­ma ni­kak­vih kri­te­ri­ja pre­ma kojima se o ne­če­mu ras­prav­lja iza za­tvo­re­nih vra­ta... – Za­pra­vo, neo­bič­no je što vlast ne shva­ća da, po­put vla­da u Fran­cu­skoj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Nje­mač­koj, za­po­vi­jed da ra­de otvo­re­no mo­gu pre­okre­nu­ti u svo­ju ko­rist – ka­že po­li­to­log Ne­nad Za­ko­šek. Vla­de mo­gu is­ko­ris­ti­ti eks­per­ti­ze ko­je nas­ta­ju u ci­vil­nim udru­ga­ma, mo­gu pos­ti­ći ve­će ra­zu­mi­je­va­nje nji­ho­vih po­te­za u jav­nos­ti... Me­đu­tim, u slu­ča­ju ko­ri­šte­nja pro­ra­čun­ske pri­ču­ve te­ško bi bi­lo objas­ni­ti ka­ko to da po­moć do­bi­va­ju sa­mo lo­kal­ne je­di­ni­ce u kojima su na vlas­ti HDZ, HSS ili SDSS. No­vi­na­ri, kao glas jav­nos­ti, naj­lak­še su tra­že­ne in­for­ma­ci­je do­bi­va­li od mi­nis­ta­ra Boš­nja­ko­vi­ća, Po­pi­ja­ča i Jan­dro­ko­vi­ća, a naj­te­že od Šu­ke­ra, Kal­me­te i Mla­ka­ra. Pot­pi­som na ko­ali­cij­ski spo­ra­zum Sa­ve­za za pro­mje­ne ( SDP-HNSHSU-IDS) po­di­je­lje­ne su i stra­nač­ke kvo­te na iz­bor­nim lis­ta­ma. Ra­zum­lji­vo, kao naj­ve­ći part­ner, naj­vi­še mjes­ta je do­bi­la So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja, a iza nje Hr­vat­ska na­rod­na stran­ka. Ta­ko su i u 1. iz­bor­noj je­di­ni­ci u ko­joj ko­ali­ci­ja ra­ču­na na pre­moć­nu po­bje­du part­ne­ri po­di­je­li­li mjes­ta. No, osim što su se po­šti­va­le kvo­te u pr­voj iz­bor­noj je­di­ni­ci, naj­pres­tiž­ni­joj, mo­ra­le su se po­šti­va­ti i ta­šti­ne. Pr­vi će u 1. bi­ti Zo­ran Mi­la­no­vić ko­ji će bi­ti i no­si­telj svih ko­ali­cij­skih lis­ta osim jed­ne, one u 3. iz­bor­noj je­di­ni­ci ko­ja je pre­pu­šte­na Ra­di­mi­ru Ča­či­ću. Dru­ga će u 1. je­di-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.