1993.

Pe­tak, 23. sr­p­nja U SR Ju­gos­la­vi­ji in­fla­ci­ja 15% na dan. Iz­da­na nov­ča­ni­ca od 50 mi­li­ju­na di­na­ra. Vri­je­di 3 $.

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodmo Slovo -

Udar­na je te­ma Za­gre­bač­kog po­pod­nev­ni­ka Ja­dran film i di­le­ma ho­će li bi­ti jav­no po­du­ze­će ili mo­no­po­list. Na nas­lov­ni­ci se pos­tav­lja pi­ta­nje je li u ti­je­ku sva­đa zbog hr­vat­skog Hol­lywo­oda. Po­vod je iz­ja­va An­tu­na Vr­do­lja­ka da je pre­tvor­ba Ja­dran fil­ma – “re­cept od ko­jeg smr­de sve te ku­hi­nje pri­va­ti­za­ci­je”. Dje­lat­ni­ci mu po­ru­ču­ju da su nje­go­ve ri­je­či neo­s­no­va­ne te da pot­pu­no pri­hva­ća­ju pre­tvor­bu “u ko­joj će­mo mi ma­li di­oni­ča­ri ku­pi­ti 50 pos­to di­oni­ca”. Sa­daš­nji uprav­ni od­bor i di­rek­tor do­bi­li su nji­ho­vu pu­nu pot­po­ru. Tekst is­ti­če da je od 280 pro­fe­si­ona­la­ca, ko­li­ko ih je bi­lo pri­je dvi­je go­di­ne u Druš­tvu film­skih rad­ni­ka, os­ta­lo još 80. Os­ta­li su po­bje­gli u se­kre­ta­ri­ce i pre­vo­di­te­lje UNPROFOR-a ili pak me­na­dže­re u Co­ca-co­li. Tekst “Zad­nja po­šta Du­bra­va” pod­sje­ća da je Ja­dran film od os­ni­va­nja 1946. su­dje­lo­vao u pro­izvod­nji tris­to­ti­njak du­go­me­traž­nih fil­mo­va, a 1983. je, pre­ma na­vo­di­ma lis­ta “Hol­lywo­od Reporter”, Ju­gos­la­vi­ja bi­la dru­ga u ame­rič­kim pre­ko­mor­skim pro­duk­ci­ja­ma! SR Ju­gos­la­vi­ja je po­go­đe­na in­fla­ci­jom od 15% na dan iz­da­la nov­ča­ni­cu od 50 mi­li­ju­na di­na­ra. Vri­je­di, pre­ma te­ča­ju NBJ, oko tri $. pri­pre­mio: željko va­len­tić pres­li­ci: ar­hi­va vl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.