Ho­će li zbog su­ko­ba in­te­re­sa pa­da­ti ban­kar­ske taj­ne

Za­ko­no­da­vac ne raz­li­ku­je pre­ven­ci­ju mo­gu­ćeg su­ko­ba in­te­re­sa od ko­rup­ci­je u ob­na­ša­nju duž­nos­ti, ka­že u svom pri­jed­lo­gu G. Gr­bić

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (I. To­ma)

Zbog ni­za ne­us­tav­nih odred­bi ko­je oz­bilj­no na­ru­ša­va­ju tro­di­obu vlas­ti, du­go­go­diš­nja no­vi­nar­ka ko­ja se ba­vi­la pra­vo­su­đem, te do­ne­dav­no glas­no­go­vor­ni­ca SDP-a, Gor­da­na Gr­bić pod­ni­je­la je Us­tav­nom su­du pri­jed­log za ocje­nu us­tav­nos­ti Za­ko­na o sp­rje­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa. U vr­lo op­šir­no obraz­lo­že­nom pri­jed­lo­gu, Gr­bić je Us­tav­nom su­du pred­lo­ži­la da u ci­je­los­ti uki­ne Za­kon ko­ji je vla­da­ju­ća ve­ći­na (i to po­zi­va­ju­ći se na zah­tje­ve iz Bruxel­le­sa) usvo­ji­la u ožuj­ku ove go­di­ne. Kao naj­s­por­ni­je di­je­lo­ve Za­ko­na, Gr­bić is­ti­če da je za­ko­no­da­vac Po­vje­rens­tvo za sp­rje­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa kon­ci­pi­rao kao ti­je­lo ko­je je na­dre­đe­no os­ta­lim gra­na­ma vlas­ti, za­ko­no­dav­noj, iz­vr­š­noj, pa i Us­tav­no­me su­du. Upo­zo­ra­va da su mu ujed­no do­di­je­lje­ne ov­las­ti ko­je ti­je­lo za­ko­no­dav­ne vlas­ti (što Po­vje­rens­tvo jes­te) ne mo­že ima­ti po Us­ta­vu. Ra­di se o pro­vje­ri osob­nih po­da­ta­ka ko­ja ide to­li­ko da­le­ko da bi pred čla­no­vi­ma Po­vje­rens­tva tre­ba­la „pas­ti“ čak i ban­kar­ska taj­na. Kao dalj­nji pri­mjer de­be­log pre­ko­ra­či­va­nja ov­las­ti i na­ru­ša­va­nja tro­di­obe vlas­ti is­ti­če pro­pi­sa­no pra­vo Po­vje­rens­tva da iz­ri­če pri­jed­lo­ge za raz­rje­ša­va­nje duž­nos­ni­ka, i to onih ko­je ime­nu­je ili po­t­vr­đu­je Sa­bor, Vla­da ili pak pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke. Pro­ble­ma­tič­nim s as­pek­ta us­tav­nos­ti vi­di i to što je Po­vje­rens­tvo ov­la­šte­no po­zva­ti na pod­no­še­nje os­tav­ke iz­a­bra­ne duž­nos­ni­ke, pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke, zas­tup­ni­ke u Sa­bo­ru, pred­sjed­ni­ka i su­ce Us­tav­nog su­da, te pred­sjed­ni­ka i čla­no­ve Vla­de. Kao te­melj­ni pro­blem iz ko­jeg su pro­izaš­le sve spor­ne za­kon­ske odred­be Gr­bić na­vo­di da za­ko­no­da­vac ne raz­li­ku­je pre­ven­ci­ju mo­gu­ćeg su­ko­ba in­te­re­sa od ko­rup­ci­je u ob­na­ša­nju duž­nos­ti. Još od sva­đa ko­je su iz­bi­le na­kon pr­vo­svi­banj­skog 1. sa­bo­ra Hr­vat­skih la­bu­ris­ta – Stran­ke ra­da, tu mla­du po­li­tič­ku or­ga­ni­za­ci­ju, ko­ja ra­ču­na na oz­bi­ljan iz­bor­ni re­zul­tat, na­pu­šta­ju čla­no­vi. – Zbog Le­sa­ro­ve sa­mo­vo­lje i su­ko­ba iz­me­đu kon­cep­ta vo­đe, na ko­jem on in­zis­ti­ra i kon­cep­ta ko­lek­ti­vi­te­ta stran­ku je na­pus­ti­lo oko 300 članova – po­vje­rio nam je iz­vor do­bro upu­ćen u zbi­va­nja kod La­bu­ris­ta. Osim sa­mo­vo­lje Le­sa­ru i biv­še, ali i dio sa­daš­njih stra­nač­kih ko­le­ga za­mje­ra što se okru­žio ot­pad­ni­ci­ma iz HNSa. Oni su za­jed­no s njim na­pus­ti­li tu stran­ku, ali su u os­ni­va­nju La­bu­ris­ta sla­bo su­dje­lo­va­li, a sa­da ih na­mje-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.