Le­sa­ro­ve La­bu­ris­te u tri mje­se­ca na­pus­ti­lo 300 članova

Čel­ni­ku stran­ke za­mje­ra­ju sa­mo­vo­lju i okru­ži­va­nje ot­pad­ni­ci­ma iz HNS-A te šu­ro­va­nje s Lju­bom Jur­či­ćem ko­ji je na­pus­tio SDP

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

ra­va ins­ta­li­ra­ti na sam vrh iz­bor­nih lis­ta. Pre­ma po­s­ljed­njim is­tra­ži­va­nji­ma Le­sa­ro­va stran­ka mo­že ra­ču­na­ti na tri man­da­ta pa je ra­zum­lji­va ner­vo­za među oni­ma ko­ji sma­tra­ju da svo­jim do­sa­daš­njim ra­dom zas­lu­žu­ju mjes­ta na lis­ta­ma. – Le­sar si je pri­svo­jio i ba­zu po­da­ta­ka članova i od­bi­ja iz­bri­sa­ti one ko­ji su za­tra­ži­li is­pis­ni­cu iz stran­ke – ot- kri­va naš iz­vor. Osim što se okru­žio ot­pad­ni­ci­ma iz HNS-a Le­sar či­ni se ra­ču­na na još jed­nu poz­na­tu fi­gu­ru ko­ja je na­pus­ti­la ma­tič­nu stran­ku. – Dva pu­ta nam je re­kao da nit­ko ne bi tre­bao ima­ti ni­šta pro­tiv da i Lju­bo Jur­čić bu­de na stra­nač­koj lis­ti. Što­vi­še Jur­či­ća je dva­put do­veo da užem stra­nač­kom vod­stvu odr­ži pre­da­va­nje– tvr­de. (vom/VLM)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.