50

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

na slo­bo­du iz­a­šao na­kon što je upla­tio oko 100.000 ko­nver­ti­bil­nih ma­ra­ka. Ri­ječ­ki je sud ina­če svo­je­vr­s­ni pi­onir ka­da su jam­če­vi­ne u pi­ta­nju jer ta­moš­nji su­ci ko­ris­te za­kon­ske mo­guć­nos­ti te, umjes­to odre­đi­va­nja is­traž­nog za­tvo­ra, od­mah na pr­vom sas­lu­ša­nju odre­đu­ju jam­če­vi­nu. Ta­ko je pri­je mje­sec da­na Želj­ka Mar­ko­vić, rav­na­te­lji­ca Di­rek­ci­je pos­lov­nih obje­ka­ta Ri­je­ke, osum­nji­če­na u USKOK-ovoj is­tra­zi, do­bi­la po­nu­du ko­ju ni­je mo­gla od­bi­ti – 150.000 ku­na ili pri­tvor. Na­rav­no, iz­a­bra­la je ono pr­vo te u is­traž­nom za­tvo­ru ni­je pro­ve­la ni sa­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.