UJE­DI­NJE­NO KRI­MI­NAL­NO BO­GAT­STVO

U 8 GO­DI­NA PI­SA­NJA OP­TUŽ­NI­CE ZA UTA­JU 55 MIL. KN PO­RE­ZA U HAJ­DU­KU NA­DA­NA VI­DO­ŠE­VI­ĆA NI­ŠTA NI­SU PI­TA­LI, A ON NE GO­VO­RI BADAVE

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura - Pi­še: Mi­lan Iv­ko­šić

PON :: 25. SR­P­NJA

Tre­ba čestitati glav­nom dr­žav­nom od­vjet­ni­ku Mla­de­nu Ba­ji­ću, to jest nje­go­vim su­rad­ni­ci­ma u Spli­tu ko­ji su si da­li tru­da pa su čak osam go­di­na sas­tav­lja­li op­tuž­ni­cu za uta­ju 55 mi­li­ju­na ku­na po­re­za i dru­ge mal­ver­za­ci­je u NK Haj­du­ku pro­tiv sku­pi­ne ko­joj je na če­lu Na­dan Vi­do­še­vić. Zas­ta­ra je za te ne­po­dop­šti­ne 2013., dak­le, za dvi­je go­di­ne, a to­li­ko ote­za­ti su­đe­nje u Hr­vat­skoj ru­tin­ski je po­sao. Vi­jest o za­vr­šet­ku op­tuž­ni­ce bi­la je po­vod da se me­di­ji po tko zna ko­ji put upi­ta­ju ot­kud Vi­do­še­vi­ću to­li­ko bo­gat­stvo. “Biv­ši pred­sjed­nič­ki kan­di­dat”, pi­še Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja, “ni­kad ni­je raz­lož­no objas­nio ka­ko je sa­mo u ne­ko­li­ko go­di­na od su­te­ren­skog sta­na u Ren­di­će­voj uli­ci u Spli­tu dos­pio do Pan­tov­ča­ka i vi­le­ti­ne sa se­dam­s­to­ti­njak kva­dra­ta, s po­za­maš­nom okuć­ni­com”. Ni­kad ni­je ra­zjaš­nje­no ni za­što je od MORH-a kao “zas­luž­ni rat­nik”, prem­da ni­kad u ra­tu ni­je bio, do­bio go­le­mi stan ko­ji je po­tom pro­dao za 1,6 mi­li­ju­na ku­na. Sud­ski epi­log ni­je ima­la ni pro­vi­zi­ja do­bi­ve­na pro­da­jom Dal­ma­ci­ja­ce­men­ta, ni afe­ra s kup­njom i pre­pro­da­jom Me­š­tro­vi­će­va ka­šte­le­ta u Spli­tu, ni afe­ra u Hr­vat­skom fon­du za pri­va­ti­za­ci­ju, ni uvoz agre­ga­ta kad u vri­je­me ra­ta u Spli­tu i Dal­ma­ci­ji ni­je bi­lo stru­je - ta­da je na­vod­no Vi­do­še­vić u svoj džep sta­vio de­se­tak mi­li­ju­na nje­mač­kih ma­ra­ka. Ni­je ra­zjaš­nje­no ni ot­kud mu no­vac za kup­nju “šum­skih dvo­ra” u Gor­skom ko­ta­ru vri­jed­nih 10 mi­li­ju­na ku­na, za ko­je ni­je pla­tio po­rez jer ih je re­gis­tri­rao kao “pla­ni­nar­ski dom”. Ni ot­kud mu no­vac za zgra­du od 20-ak apart­ma­na u Ne­mi­ri­ma, za vi­lu u Du­brov­ni­ku, za jah­tu, za sku­po­cje­nu zbir­ku umjet­ni­na... Či­nje­ni­ca pak da Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo i slu­ča­je­ve ko­je pro­ce­su­ira sa­mo vo­di do zas­ta­re po­du­da­ra se s či­nje­ni­com da je Vi­do­še­vić imao i ima za­štit­ni­ke i drug­dje gdje je to važ­no, i u SDP-u, i u HDZ-u, i na Pan­tov­ča­ku - i Li­ni­ća, i Me­si­ća, i Sa­na­de­ra, i Ja­dran­ku Ko­sor. Ni­je ih imao sa­mo kod naj­ne­moć­ni­jih, kod pro­s­vjed­ni­ka ko­ji su se pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci u kru­že­nju Za­gre­bom za­us­tav­lja­li is­pred zgra­de Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re i uzvi­ki­va­li: “Na­da­ne, lo­po­ve!” Za­što je Vi­do­še­vić ne­do­dir­ljiv? Bit će za­to što u se­bi uje­di­nju­je ne­va­ljal­s­tva i spre­ge iz sve­ko­li­kog vre­me­na sa­mos­tal­ne Hr­vat­ske i svih nje­zi­nih po­li­tič­kih sku­pi­na. Ju­čer i danas, li­je­vo i des­no, od Tuđ­ma­na do Ra­ča­na i Me­si­ća, od Ra­ča­na i Me­si­ća do Sa­na­de­ra, Ja­dran­ke Ko­sor i Jo­si­po­vi­ća - Vi­do­še­vić je ver­ti­ka­la kri­mi­nal­no­ga bo­ga­će­nja ko­je os­li­ka­va tež­nje hr­vat­skih eli­ta, ko­je ga šti­te po srod­noj na­ra­vi. Nit­ko se u tak­vu bo­ga­će­nju kao Vi­do­še­vić ni­je uz­di­gao iz­nad svih po­li­ti­ka sve ih is­ko­ri­šta­va­ju­ći, po na­če­lu ko­je je sam iz­go­vo­rio: “Kri­mi­nal je u nas sus­tav, a ko­rup­ci­ja stil ži­vo­ta”.

:: Na­dan Vi­do­še­vić (li­je­vo)do­bio je Haj­du­ko­vu za­hval­ni­cu u po­vo­du sto­lje­ća klu­ba u ožuj­ku ove go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.