No­vi­nar­sko uv­la­če­nje u du­pe po­li­ti­ča­ra - za­uvi­jek

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Sa­na­de­rov naj­ve­ći obo­ža­va­telj i sla­vi­telj, pro­mo­tor nje­go­va euro­pej­stva, mo­der­nog kon­zer­va­ti­viz­ma i od­luč­ne “de­tuđ­ma­ni­za­ci­je”, ma ta­ko re­ći lju­bav­nik biv­šeg premije­ra ko­je­mu je te­pao “Dra­gi Ivo” i opi­si­vao svo­ja dru­že­nja s tim bo­gom­da­nim usre­ći­te­ljem Hr­vat­ske na ro­man­tič­nim za­gre­bač­kim te­ra­sa­ma, Da­vor But­ko­vić, ne sa­mo da se pro­met­nuo u naj­ve­ćeg opanj­ka­va­te­lja po­sr­nu­log sve­moć­ni­ka ne­go bi mu – us­kra­tio pra­vo na obra­nu. Pa je ta­ko isp­lju­skao Sa­na­de­ro­va od­vjet­ni­ka Če­du Pro­da­no­vi­ća što svo­ga kli­jen­ta šti­ti u no­vi­na­ma a i sa­mog osum­nji­če­ni­ka zbog na­či­na na ko­ji se bra­nio pred USKOK-ovim is­tra­ži­te­lji­ma. Sje­ti­te se ko­mu­nis­tič­kih no­vi­na­ra ko­ji su u ne­be­sa uz­di­za­li po­je­di­ne po­li­ti­ča­re, a on­da ih baš oni naj­stras­tve­ni­je ga­zi­li kad bi ih Par­ti­ja od­ba­ci­la. No­vi­nar­sko uv­la­če­nje u du­pe po­li­ti­ča­ra danas kao i ju­čer, no­vi­nar­sko le­ši­na­re­nje ju­čer kao i danas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.