Ve­li­ki igrač bez re­zul­ta­ta zna da će nas spa­si­ti EU

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Na mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de za gos­po­dar­stvo Ivan Do­ma­goj Mi­lo­še­vić do­ve­den je s oče­ki­va­nji­ma s kak­vi­ma se u ve­li­ke klu­bo­ve do­vo­de ve­li­ki no­go­me­ta­ši. I po­čeo je vr­hun­ski, vi­jes­ti su iz nje­go­va ure­da go­vo­ri­le ka­ko svjet­ski biz­ni­sme­ni sto­je u re­du i če­ka­ju na raz­go­vor o ve­li­kim ula­ga­nji­ma u Hr­vat­sku. Re­zul­tat? Stra­na su se ula­ga­nja u Hr­vat­sku sma­nji­la go­to­vo do ni­šti­ce, a pre­tek­le su nas Sr­bi­ja, Al­ba­ni­ja, Cr­na Go­ra... Ali kao i sva­ki po­li­ti­čar bez učin­ka, Mi­lo­še­vić ka­že da zna tko će nas spa­si­ti – Europ­ska uni­ja. Ilu­zi­ja i uto­či­šte svih ko­ji su ras­pro­da­li Hr­vat­sku i nes­po­sob­noš­ću uni­šti­li nje­zi­no gos­po­dar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.