Pre­ra­ne smr­ti za­bav­lja­ča po­hva­la al­ko­ho­lu i dro­gi

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

“Sa­mo vi umri­te, os­ta­lo je na­ša bri­ga!” Taj ci­nič­ni slo­gan jed­no­ga za­gre­bač­kog po­greb­nog po­du­ze­ća kao da sa­ži­ma odje­ke smr­ti poz­na­te en­gle­ske ro­ke­ri­ce Amy Wi­ne­ho­use. Me­di­ji tri­jum­fi­ra­ju! Sla­ve či­nje­ni­cu da je u 27. go­di­ni na­đe­na mr­tva u sta­nu u Lon­do­nu, svr­sta­va­ju je među be­s­mrt­ni­ke ko­ji su ta­ko­đer skon­ča­li mla­di. Pre­ra­ne smr­ti za­bav­lja­ča pos­ta­ju mit­ske, po­želj­ne, vri­jed­ne, bi­lje­že se kao vr­hu­nac ka­ri­je­re! A što je to dru­go ne­go po­hva­la al­ko­ho­lu i dro­gi, hva­los­pje­vi ni­šta­vi­lu, po­di­za­nje spo­me­ni­ka kul­tu smr­ti!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.