DA­VOR Sti­er

Ivo Jo­si­po­vić pri­kri­va ne­do­ra­los­lost Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Sma­tra­ju ga no­vim stra­te­gom HDZ-a te čo­vje­kom naj­ve­ćeg po­vje­re­nja pre­mi­jer­ke Ja­dran­ke Ko­sor. Da­vor Sti­er, pos­li­je za­vr­šet­ka pre­go­vo­ra s EU i pri­je iz­bo­ra, go­vo­ri o svom vi­đe­nju HDZ-a, od­no­su s pred­sjed­ni­kom Ivom Jo­si­po­vi­ćem, še­fu opor­be Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću te o to­me za­što mu pre­mi­jer­ka ap­so­lut­no vje­ru­je. :: Ova­ma se u jav­nos­ti ma­lo zna, osim ono­ga da ima­te veću pla­ću od pre­mi­jer­ke. Što za­pra­vo ra­di­te? Kao po­seb­ni iz­as­la­nik pre­mi­jer­ke za euro­atlant­sku su­rad­nju, ra­dim u ure­du glav­nog pre­go­va­ra­ča. Osim re­for­m­skih iz­a­zo­va i is­pu­nja­va­nja kri­te­ri­ja za člans­tvo, bi­lo je po­treb­no uze­ti u ob­zir i po­li­tič­ke as­pek­te pre­go­vo­ra. U tom je kon­tek­s­tu pro­ci­je­nje­no da je do­bro da kao pre­mi­jer­kin iz­as­la­nik mo­gu nje­zi­ne po­ru­ke pre­ni­je­ti u Bruxel­les i u europ­ske glav­ne gra­do­ve, što bi po­mo­glo ot­kla­nja­nju po­li­tič­kih pre­pre­ka, s ci­ljem stva­ra­nja kon­sen­zu­sa među 27 dr­ža­va Europ­ske uni­je, što je i uči­nje­no.

:: Pre­mi­jer­ka je do­go­vo­rom sa slo­ven­skim ko­le­gom Bo­ru­tom Pa­ho­rom o Ar­bi­traž­nom spo­ra­zu­mu iz­a­zva­la ve­li­ku po­zor­nost među stra­nim di­plo­ma­ti­ma i dr­žav­ni­ci­ma. Ko­ja je bi­la va­ša ulo­ga u to­me? U sr­p­nju 2009. kad je Ja­dran­ka Ko­sor pre­uze­la mjes­to pred­sjed­ni­ce Vla­de, na­ši su pre­go­vo­ri s EU bi­li bez­nad­no blo­ki­ra­ni. S ob­zi­rom na to da sam poz­na­vao Pa­ho­ro­va sa­vjet­ni­ka za vanj­sku po­li­ti­ku te s njim vo­dio ne­for­mal­ne raz­go­vo­re, jed­nos­tav­no sam pre­mi­jer­ki pred­lo­žio odre­đe­ne stva­ri. Na­rav­no, pre­mi­jer­ka se kon­zul­ti­ra­la i s dru­gi­ma i na­kon to­ga od­lu­či­la da kre­ne­mo u pri­pre­me za pr­vi su­sret u Tra­koš­ća­nu, ko­ji se do­go­dio pot­kraj sr­p­nja. Dra­go mi je što sam mo­gao su­dje­lo­va­ti u pri­pre­mi tog pr­vog su­sre­ta, ko­ji je do­is­ta bio pre­kret­ni­ca. Us­pje­la se stvo­ri­ti kli­ma me­đu­sob­na po­vje­re­nja i us­pje­li smo de­fi­ni­ra­ti kri­te­ri­je s kojima će­mo ići da­lje u raz­go­vo­ri­ma. Na­kon to­ga, sli­je­di­la je fa­za ti­he di­plo­ma­ci­je u ko­joj smo ti­je­kom lje­ta ra­di­li Da­vor Bo­ži­no­vić i ja i doš­li do re­ali­za­ci­je po­li­tič­kih do­go­vo­ra ko­je su pre­mi­jer­ka Ko­sor i pre­mi­jer Pa­hor pos­ti­gli i naj­a­vi­li u Tra­koš­ća­nu - de­blo­ka­da pre­go­vo­ra s EU te po­če­tak pro­ce­sa pre­go­vo­ra o Ar­bi­traž­nom spo­ra­zu­mu. :: Ia­ko je iz­gle­da­lo idi­lič­no, pre­mi­jer Pa­hor je jed­nom pri­go­dom re­kao da je pri pr­vom su­sre­tu u Tra­koš­ća­nu vla­da­lo tak­vo ne­po­vje­re­nje da si dvi­je stra­ne me­đu­sob­no ne bi po­vje­ri­le ni na­cr­ta­nu ov­cu na ču­va­nje. Kli­ma ne­po­vje­re­nja osje­ti­la se na po­čet­ku i bez ob­zi­ra na to što smo se do­is­ta po­tru­di­li pri­pre­mi­ti sve ele­men­te, ni­smo do kra­ja bi­li si­gur­ni ka­ko će to is­pas­ti. I na­kon raz­go­vo­ra tête-à-tête kad su nas, su­rad­ni­ke, upoz­na­li s tim da su pos­ti­gli na­če­lan do­go­vor, svi ko­ji smo bi­li u toj eki­pi, Gor­dan Jan­dro­ko­vić, Da­vor Bo­ži­no­vić, Vla­di­mir Drob­njak i ja, bi­li smo im­pre­si­oni­ra­ni ti­me što je pre­mi­jer­ka us­pje­la pos­ti­ći ci­lje­ve ko­je si je za­cr­ta­la pri­je Tra­koš­ća­na. Po­naj­pri­je što je us­pje­la us­pos­ta­vi­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.