SDP NI­JE UČI­NIO NI­ŠTA, PO­GO­TO­VO NA GOS­PO­DAR­SKOM PLA­NU. NI­ŠTA DO TE MJE­RE DA IH JE NA­PUS­TIO GLAV­NI EKO­NOM­SKI STRA­TEG

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

kon­zul­ti­ra s ni­zom lju­di i do­no­si od­lu­ke. Ta­ko stva­ri funk­ci­oni­ra­ju. :: Na­zi­va­ju vas no­vim ide­olo­gom HDZ-a. Jes­te li Šeks na­kon Šek­sa? Što bi re­kao José Or­te­ga y Ga­sset: Ja sam ja i mo­je okol­nos­ti. Na­rav­no da imam i svo­ja po­li­tič­ka uvje­re­nja, ona su du­bo­ko uko­ri­je­nje­na u de­mo­kr­š­ćan­ske vri­jed­nos­ti i vi­zi­ju HDZ-a kao ja­ke na­ci­onal­ne stran­ke. :: Spo­mi­nje­te ti­hu di­plo­ma­ci­ju. U čemu se ona kon­kret­no sas­to­ja­la? Znao sam pre­mi­jer­ki­ne po­ru­ke pre­ni­je­ti u Bruxel­le­su, u Ko­mi­si­ju, u Vi­je­će, ali i u glav­ne gra­do­ve u Eu­ro­pi. Ni­je taj­na da su pos­to­ja­la odre­đe­na raz­miš­lja­nja da se pre­go­vo­ri mo­žda mo­gu kas­ni­je za­vr­ši­ti. Važ­no je da smo stvo­ri­li kon­sen­zus i da su svi shva­ti­li da je i u nji­ho­vu i u za­jed­nič­kom in­te­re­su te da je važ­no za sta­bil­nost u ovom di­je­lu Eu­ro­pe da Hr­vat­ska za­vr­ši pre­go­vo­re, i to u lip­nju. Ne­ki su go­vo­ri­li da je za­vr­še­tak pre­go­vo­ra u lip­nju in­te­res ma­đar­skog pred­sjed­niš­tva, da je na­ma sve­jed­no za­vr­ši­mo li ih ma­lo kas­ni­je. Ni­ka­da ni­sam di­je­lio to uvje­re­nje. Mis­lim da su ne­ki događaji to i po­t­vr­di­li. Ako bi se na­ši pre­go­vo­ri pro­du­lji­li, si­gur­no je da bi kri­za u euro­zo­ni ne­ga­tiv­no utje­ca­la na njih, po­se­bi­ce na po­glav­lje 33. o fi­nan­ci­ja­ma. Sto­ga je bi­lo bit­no za­vr­ši­ti ih u lip­nju, una­toč svim pre­pre­ka­ma ko­je su nam bi­le na pu­tu. :: Ko­je su to pre­pre­ke? Upra­vo u to­me i jest bit ti­he di­plo­ma­ci­je – da os­ta­vi­mo ne­ke stva­ri iz­van fo­ku­sa me­di­ja, a ka­da se do­go­vor pos­tig­ne, on­da ga obja­vi­mo. U sva­kom slu­ča­ju, ni­je bi­lo jed­nos­tav­no za­klju­či­ti pre­go­vo­re u op­ćoj kli­mi za­mo­ra od pro­ši­re­nja, ali mo­žda nam to da­je pra­vo da ka­že­mo ka­ko je ti­me i naš us­pjeh ve­ći. :: Sto­ji­te li iza pi­sma ko­je je pot­pi­sao glav­ni taj­nik Europ­ske puč­ke stran­ke (EPP) An­to­nio Lo­pez-Is­tu­riz, ko­jim se da­je snaž­na pot­po­ra Vla­di i pre­mi­jer­ki, dok se za še­fa SDP-a ocje­nju­je ka­ko je u Bruxel­le­su po­li­tič­ki ire­le­van­tan, ka­ko ne­ki na­ga­đa­ju? To je pi­smo pot­pi­sao glas­no­go­vor­nik, a auto­ri­zi­rao glav­ni taj­nik EPP-a. To su auto­ri. Vi­di­te, pre­mi­jer­ka Ko­sor bi­la je odr­ža­la važ­ne sas­tan­ke s pred­sjed­ni­kom Europ­ske ko­mi­si­je Bar­ro­som i pot­pred­sjed­ni­com Vi­vi­an Re­ading, ko­ji su ujed­no i vi­so­ki duž­nos­ni­ci EPP-a. Na­kon to­ga se pred­sjed­nik SDP-a pos­prd­no os­vr­nuo na te su­sre­te kad je u Sa­bo­ru za­tra­žio iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja pred­sjed­ni­ci Vla­de. Mis­lim da je EPP htio po­ru­či­ti ka­ko tak­vi oma­lo­va­ža­va­ju­ći ko­men­ta­ri na ra­čun duž­nos­ni­ka EPP-a ni­su re­le­vant­ni, te da EPP da­je pot­po­ru HDZ-u kao ses­trin­skoj stran­ci, ali - što je pu­no važ­ni­je - po­dr­ža­va Hr­vat­sku da za­vr­ši pre­go­vo­re, a raz­go­vo­ri u Bruxel­le­su s Bar­ro­som i Re­ading bi­li su važ­ni za do­bi­va­nje po­zi­tiv­nog miš­lje­nja Ko­mi­si­je. No, Mi­la­no­vić ni­je ni­šta ra­zu­mio, a sal­vom pros­tač­kih na­pa­da pro­tiv glav­nog taj­ni­ka EPP-a sa­mo je po­ka­zao da ni­je do­ras­tao za mjes­to na ko­je pre­ten­di­ra. :: Ko­li­ko je Hr­vat­skoj iš­la na ru­ku po­li­tič­ka kar­ta Eu­ro­pe i prev­last pu­ča­na? Pu­no. Pu­ča­ni su naj­ve­ća gru­pa u Europ­skom par­la­men­tu, ima­ju pred­sjed­ni­ka Ko­mi­si­je, Vi­je­ća i Par­la­men­ta, te ve­ći­nu vla­da u dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma, što je pu­no po­mo­glo Hr­vat­skoj. Dak­le, ni­je sa­mo ri­ječ o EPP-ovoj po­dr­š­ci HDZ-u, ko­ja je vr­lo čvr­sta, već o pot­po­ri ci­je­loj Hr­vat­skoj. Pri­tom va­lja pod­sje­ti­ti da su oci Europ­ske uni­je bi­li de­mo­kr­š­ća­ni: Ade­na­uer, De Gas­pe­ri, Sc­hu­man... Ide­ja uje­di­nje­ne Eu­ro­pe te­me­lji se u zna­čaj­noj mje­ri na na­šim kr­š­ćan­skim ko­ri­je­ni­ma, a to je i na­ša vi­zi­ja u HDZ-u. Sma­tra­mo da je ta­kav europ­ski iden­ti­tet ujed­no i dio na­šeg hr­vat­skog iden­ti­te­ta. :: Iz Var­ša­ve je sti­gla vi­jest da će pris­tup­ni ugo­vor s Hr­vat­skom bi­ti pot­pi­san pot­kraj stu­de­no­ga ili po­čet­kom pro­sin­ca. Bu­de li ta­ko, to bi zna­či­lo pri­je iz­bo­ra. Je li oko da­tu­ma ra­di­la ti­ha di­plo­ma­ci­ja? Vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja od­lu­či­la je da se par­la­men­tar­ni iz­bo­ri odr­že 4. pro­sin­ca, a da­tum pot­pi­si­va­nja pris­tup­nog spo­ra­zu­ma još ni­je de­fi­ni­ran. Polj­ski pre­mi­jer Do­nald Tusk je u Var­ša­vi re­kao ka­ko pret­pos­tav­lja da će tek pot­kraj ruj­na bi­ti u po­zi­ci­ji da de­talj­ni­je go­vo­ri o da­tu­mu i mjes­tu pot­pi­si­va­nja pris­tup­nog spo­ra­zu­ma. :: Ni­je bi­lo kal­ku­li­ra­nja s da­tu­mi­ma? Polj­ska stra­na, po Li­sa­bon­skom ugo­vo­ru, ima ključ­nu ulo­gu u de­fi­ni­ra­nju da­tu­ma i mjes­ta pot­pi­si­va­nja, ali će se, na­rav­no, kon­zul­ti­ra­ti s os­ta­lim čla­ni­ca­ma, s pred­sjed­ni­kom Europ­skog vi­je­ća Van Rom­puyem i s Ko­mi­si­jom. Na­rav­no, i s na­ma. :: Ko­ris­ti li HDZ Uni­ju u stra­nač­ke svr­he, ka­ko se ču­je iz opor­be? Za­vr­še­tak pre­go­vo­ra sa­svim je si­gur­no bio ve­li­ki us­pjeh ci­je­le Hr­vat­ske, ali je neo­s­por­no da je to ujed­no us­pjeh Vla­de Ja­dran­ke Ko­sor. Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je Bar­ro­so je u Hr­vat­skom sa­bo­ru is­tak­nuo ka­ko je upra­vo pre­mi­jer­ka naj­zas­luž­ni­ja za pre­go­vo­re s EU. Do­bro, Bar­ro­so je, mo­glo bi se re­ći, član EPP-a, ali is­tu je stvar re­kao i po­vje­re­nik za pro­ši­re­nje Šte­fan Füle ko­ji do­la­zi iz kvo­te so­ci­ja­lis­ta. Bez ob­zi­ra na to je­su li li­je­vi ili des­ni, iz EPP-a ili so­ci­ja­lis­ta, svi pri­hva­ća­ju či­nje­ni­cu da je to ve­li­ki us­pjeh Vla­de Ja­dran­ke Ko­sor i HDZ-a. Pre­ma to­me, či­ni mi se lo­gič­nim da to i HDZ is­tak­ne. Ali, ne vi­dim ni­šta lo­še u to­me da i dru­gi to priz­na­ju, kao što su rek­li Füle ili Swo­bo­da. Vi­di­te, ne mis­lim da sam ja ma­nje ha­de­ze­ovac ka­žem li da je Ra­čan do­bro uči­nio kad je pre­dao kan­di­da­tu­ru za EU. Ta­ko­đer, net­ko iz SDP-a ne­će bi­ti ma­nje lje­vi­čar priz­na li da je Vla­da Ja­dran­ke Ko­sor i HDZ-a do­bro oba­vi­la po­sao ve­zan uza za­vr­še­tak pre­go­vo­ra. Mi­la­no­vić je mo­gao čestitati pre­mi­jer­ki, ali je pro­pus­tio i tu pri­li­ku. :: Kon­tak­ti­ra­te li s so­ci­ja­lis­ti­ma u Eu­ro­pi? Ap­so­lut­no. To je dio po­li­tič­ke kul­tu­re u Eu­ro­pi. Ti­je­kom špa­njol­skog pred­sje­da­nja sam ja­ko do­bro su­ra­đi­vao sa sa­vjet­ni­com za vanj­sku po­li­ti­ku premije­ra Za­pa­te­ra, da spo­me­nem je­dan pri­mjer. :: Je li za­vr­še­tak pre­go­vo­ra s EU kar­ta na ko­ju će HDZ igra­ti na iz­bo­ri­ma?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.