OPE­RA­CI­JA DAL­MA­CI­JA

Loš osob­ni rej­ting ZO­RA­NA MI­LA­NO­VI­ĆA, na­mje­ra­va­ju po­pra­vi­ti pod­sje­ća­ju­ći na to da je Ja­dran­ka Ko­sor bi­la naj­vjer­ni­ja su­rad­ni­ca Ive Sa­na­de­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - Pi­še ::::: VO­JIS­LAV MA­ZZO­CO/VLM

si­tu­aci­ja re­al­no sa­gle­da, pri­lič­no lo­še sto­ji na ju­gu zem­lje. Naj­po­uz­da­ni­je an­ke­te im u de­ve­toj iz­bor­noj je­di­ni­ci da­ju 25, a u de­se­toj 29 pos­to. Pre­ve­de­no u man­da­te, to je 5, od­nos­no 6 man­da­ta. – Ukup­no nam an­ke­te da­ju 76 man­da­ta. Mo­žda bih tre­bao bi­ti ne­za­do­vo­ljan ti­me –re­kao je pro­tek­log tjed­na Zo­ran Mi­la­no­vić. Či­nje­ni­ca je da je 76 man­da­ta vi­še ne­go što su sve stran­ke ko­ali­ci­je za­jed­no do­bi­le na iz­bo­ri­ma 2007. go­di­ne, no jed­na­ko ta­ko je či­nje­ni­ca da bi sa 76 man­da­ta i u sa­daš­njem Sa­bo­ru bi­li opo­zi­ci­ja. Opas­no bli­zu, ali ipak opo­zi­ci­ja. Zbog sve­ga to­ga su u ko­ali­ci­ji za­bri­nu­ti zbog “dal­ma­tin­skog pi­ta­nja” i ubr­za­no pri­pre­ma­ju stra­te­gi­ju za osva­ja­nje ju­ga. Nji­ho­va kam­pa­nja će se, doz­na­je­mo iz po­uz­da­nih iz­vo­ra, ras­po­di­je­li­ti na tri di­je­la. Po­ku­šat će bi­ra­či­ma pre­ni­je­ti dvi­je ne­ga­tiv­ne i jed­nu po­zi­tiv­nu po­ru­ku. – Oči­to je da će HDZ po sed­mi put, po re­cep­tu još iz ra­nih de­ve­de­se­tih go­di­na, po- ku­ša­ti po­la­ri­zi­ra­ti druš­tvo na cr­ve­ne i cr­ne. Pri tom bi nji­ho­vi valj­da bi­li cr­ni. Mi iz­nad će­mo bi­ti to­ga, ali će­mo pod­sje­ti­ti da je za raz­li­ku od Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća Ja­dran­ka Ko­sor bi­la čla­ni­ca Par­ti­je – re­kao nam je vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni član SDP-a uklju­čen u dal­ma­tin­sku ofen­zi­vu Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je. Sa­vez za pro­mje­ne, ka­ko se opor­be­na ko­ali­ci­ja vo­li na­zi­va­ti, će či­ni se igra­ti na kar­tu svje­ži­ne i ne­upr­lja­nos­ti svo­jih članova re­po­vi­ma iz biv­šeg re­ži­ma. Taj je de­talj pro­cje­nju­ju bi­ra­či­ma u Dal­ma­ci­ji, po­se­bi­ce u Za­go­ri, još uvi­jek bi­tan i či­nje­ni­ca da Mi­la­no­vić ni­je bio pri­pad­nik ko­mu­nis­tič­ke no­men­k­la­tu­re (ni­je ni mo­gao bio je pre­mlad) bi im vje­ru­ju mo­gla do­ni­je­ti po­ko­ji glas. Do­du­še, ni Ja­dran­ka Ko­sor ni­je bi­la u no­men­k­la­tu­ri, ali će na­gla­ša­va­ti njen gri­jeh člans­tva u Sa­ve­zu ko­mu­nis­ta da bi ne­utra­li­zi­ra­li HDZ-ova upo­zo­re­nja o “cr­ve­noj opas­nos­ti”, po­go­to­vo ono o opas­nos­ti od cr­ve­nog Pan­tov­ča­ka i cr­ve­nih Ban­skih dvo­ra u is­tom tre­nut­ku. – Pod­sje­tit će­mo bi­ra­če tko je go­vo­rio da je Ivo Sa­na­der naj­bo­lje rje­še­nje za Hr­vat­sku – dru­gi je dio ko­ali­cij­ske stra­te­gi­je za iz­bo­re. S tim su di­je­lom kam­pa­nje SDP-ov­ci iz­gle­da već po­če­li ka­da je nji­ho­va omla­di­na na Ra­bu da­ro­va­la Ja­dran­ki Ko­sor bedž sa sli­kom na ko­joj se lju­bi s biv­šim pre­mi­je­rom i biv­šim pred­sjed­ni­kom HDZ-a. – To je po­li­ti­ka i ja oče­ku­jem da će se i me­ni su­tra is­to do­go­di­ti. No, me­ni nit­ko ne­će mo­ći da­ti ta­kav bedž – re­kao je pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić o po­li­tič­kom per­for­man­ceu ko­ji je iz­veo dvo­jac iz Fo­ru­ma Mla­dih SDP-a. Pro­zi­va­nje za su­rad­nju sa Sa­na­de­rom, ko­ja ju je i do­ve­la na vlast, je pro­cje­nju­ju u SDP-u naj­ra­nji­vi­ja toč­ka u nas­tu­pu Ja­dran­ke Ko­sor. Bez ob­zi­ra što je za nje­ne vla­da­vi­ne, ne sa­mo biv­ši pred­sjed­nik HDZ-a ne­go i im­pre­si­van niz nje­go­vih su­rad­ni­ka za­vr­šio u za­tvo­ru SDP će ipak in­sis­ti­ra­ti na neo­s­por­noj či­nje­ni­ci da je Ja­dran­ka Ko­sor bi­la nje­go­va naj­vjer­ni­ja su­rad­ni­ca ko­joj ni­je bez raz­lo­ga pre­pus­tio i stran­ku i dr­ža­vu. Tre­ći stup na ko­ji će se ko­ali­cij­ska kam­pa­nja os­la­nja­ti je dje­lo­mi­ce po­zi­ti­van, a dje­lo­mi­ce ne­ga­ti­van. Po­ku­šat će bi­ra­či­ma pre­do­či­ti da je Ku­ku­ri­ku na­s­ljed­nik Vla­de ko­ja ni­je ulu­do obe­ća­va­la, ne­go je i či­ni­la ono što u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji ni­je ni spo­mi­nja­la, a što je Dal­ma­ci­ji do­ni­je­lo ve­li­ke bla­go­da­ti. – Ne­ka se sa­mo sje­te tko im je pri­je če­ti­ri go­di­ne obe­ća­vao Pe­lje­ški most i pli­ni­fi­ka­ci­ju Dal­ma­ci­je i ne­ka danas po­gle­da­ju što je od to­ga is­pu­nje­no. Za raz­li­ku od njih ko­ali­ci­ja na iz­bo­ri­ma 2000. ni­je obe­ća­va­la auto­ces­tu, ali ju je u tri go­di­ne na­pra­vi­la – ka­žu tvor­ci SDP-ove stra­te­gi­je. Pri tom će obi­la­to ko­ris­ti­ti zna­me­ni­tu sin­tag­mu Ra­di­mi­ra Ča­či­ća o “3 go­di­ne, 300 ki­lo­me­ta­ra i 3 mi­li­jar­de” ko­jom je naj­a­vio auto­ces­tu Za­greb - Split ka­da nit­ko, čak ni čel­ni­ci Europ­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj, ni­je vje­ro­vao da je to os­tva­ri­vo. Me­đu­tim, is­ti ti čel­ni­ci ko­je je Ča­čić go­to­vo iz­ba­cio iz ure­da ka­da su mu na­tuk­nu­li da je “la­ž­lji­vi Hr­vat” su se ka­da su vi­dje­li da Dal­ma­ti­na na­pre­du­je po­ku­nje­no vra­ti­li u nje­gov ured i za­mo­li­li da ih uklju­či u pro­jekt.

Le­sar im je­de gla­so­ve

Ove tri toč­ke ključ­ne su za ko­ali­cij­sku stra­te­gi­ju na iz­bo­ri­ma. Je­dan od moz­go­va iza svih do­sa­daš­njih HDZ-ovih kam­pa­nja za nju ka­že: “Ne­ka se oni sa­mo is­tr­ča­va­ju”, no u nje­go­vim ri­je­či­ma, po­što je u pi­ta­nju je­dan od sta­re gar­de na ko­ju Ja­dran­ka Ko­sor pre­vi­še ne ra­ču­na, mo­že se iš­či­ta­ti ne sa­mo gor­či­na ne­go i želja da nje­go­va stran­ka iz­gu­bi. Ne pre­vi­še, da se ne po­ni­zi, ali ipak iz­gu­bi ka­ko bi se mo­gli ri­je­ši­ti Ja­dran-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.