Da su iz­bo­ri bi­li proš­le ne­dje­lje

Sas­tav Sa­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

ke Ko­sor ko­ju sma­tra­ju stra­nim ti­je­lom i smet­njom is­tin­skom HDZ-u. Osim Dal­ma­ci­je opor­be­nu ko­ali­ci­ju za­bri­nja­va i uz­let La­bu­ris­ta Dra­gu­ti­na Le­sa­ra. Po­s­ljed­nje is­tra­ži­va­nje Cro­ba­ro­me­tra, ka­da se H’Don­to­vom me­to­dom pre­ve­de u man­da­te, toj mla­doj stran­ci pre­dvi­đa 3 man­da­ta u bu­du­ćem Sa­bo­ru. – To su gla­so­vi ko­je Le­sar iz­rav­no “je­de” na­ma i HNS-u – ka­žu na­ši su­go­vor­ni­ci iz SDP-a vje­šti iz­bor­noj ma­te­ma­ti­ci. S tri la­bu­ris­tič­ka man­da­ta Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja bi već ima­la ko­mot­ni­ju par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, a ako joj se pri­bro­je ma­njin­ci ko­ji iona­ko auto­mat­ski idu po­bjed­ni­ku mo­gli bi mir­no sas­tav­lja­ti ve­ći­nu uz mi­ni­mal­ne tr­go­vi­ne. Me­đu­tim, ne­tr­pe­lji­vost(ia­ko ne ne­pre­mo-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.