Za esej na vi­šoj ra­zi­ni dvos­tru­ko vi­še is­pit­nih dje­la

Is­pi­ti za dr­žav­nu ma­tu­ru do­go­di­ne tek na­kon nas­ta­ve Ocje­nji­va­nje za­da­nog ese­ja bit će jed­nos­tav­ni­je i urav­no­te­že­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (I. Kustura)

Od slje­de­će škol­ske go­di­ne ma­tu­ran­ti će is­pi­te iz dr­žav­ne ma­tu­re po­la­ga­ti na­kon što im za­vr­ši nas­ta­va. Ta­ko će pr­vi is­pit iz ma­te­ri­njeg je­zi­ka 24. svib­nja po­la­ga­ti pri­pad­ni­ci na­ci­onal­nih ma­nji­na, a dan kas­ni­je 25. svib­nja ma­tu­ran­ti će po­la­ga­ti je­dan od tri obvez­na pred­me­ta - hr­vat­ski je­zik. Za raz­li­ku od proš­lih go­di­na is­tog da­na će pi­sa­ti esej i test poz­na­va­nja knji­žev­nos­ti i je­zi­ka. En­gle­ski je­zik na ras­po­re­du je 28. svib­nja, a ma­te­ma­ti­ka 30 svib­nja. Od 1. do 12. lip­nja pre­dvi­đe­ni su tes­to­vi iz iz­bor­nih pred­me­ta. Sa­mo dan kas­ni­je 13. lip­nja obja­vit će se re­zul­ta­ti tes­to­va. Za slje­de­ću go­di­nu ma­tu­ran­ti će mo­ra­ti pri­pre­mi­ti pu­no vi­še lek­tir­nih dje­la jer je za esej iz hr­vat­skog na vi­šoj ra­zi­ni pro­pi­sa­no pet­na­est is­pit­nih dje­la ili go­to­vo dvos­tru­ko vi­še ne­go do sa­da. – Ma­tu­ran­ti ne­će ima­ti mo­guć­nost iz­a­bra­ti jed­no od dva po­nu­đe­na dje­la kao ove ili proš­le go­di­ne. Slje­de­će go­di­ne imat će za­da­no dje­lo i vr­stu ese­ja, a mo­ći će sa­mo bi­ra­ti ra­zi­nu. Oni ko­ji se od­lu­če za ra­zi­nu B mo­rat će do­bro svla­da­ti 9 is­pit­nih dje­la – objaš­nja­va rav­na­telj Cen­tra za vanj­sko vred­no­va­nje obra­zo­va­nja Go­ran Si­ro­vat­ka. Na za­da­ni esej Cen­tar se od­lu­čio ka­ko bi ocje­nji­va­nje bi­lo jed­nos­tav­ni­je i urav­no­te­že­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.