Ta­li­ban­ska se­zo­na lo­va na vr­ho­ve ci­vil­nih vlas­ti

U sa­mo dva tjed­na ubi­je­no je pet ci­vil­nih i vjer­skih duž­nos­ni­ka SAD tvr­di da ta­li­ba­ni te­ro­riz­mu pri­bje­ga­va­ju iz ne­mo­ći i oča­ja

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - Žu­pa­nić / VLM) ( S.

Gra­do­na­čel­ni­ka Kan­da­ha­ra Ghu­la­ma Ha­ida­ra Ha­me­edi­ja ubio je u aten­ta­tu bom­baš sa­mo­ubo­ji­ca, i to usred grad­ske vi­jeć­ni­ce. Aten­ta­tor je u ne­po­sred­nu bli­zi­nu gra­do­na­čel­ni­ka do­šao kao je­dan od ple­men­skih iz­as­la­ni­ka, a bom­bu je unio u tur­ba­nu. Vi­jest uto­li­ko vi­še zvo­ni na uz­bu­nu što je ovo već pe­to ta­li­ban­sko uboj­stvo naj­vi­ših po­li­tič­kih i vjer­skih duž­nos­ni­ka u dva tjed­na. Pr­vo je u svom do­mu u Kan­da­ha­ru ubi­jen pred­sjed­ni­kov brat Ah­mad Wa­li Kar­zai, jed­na od po­li­tič­ki i gos­po­dar­ski naj­moć­ni­jih oso­ba u Af­ga­nis­ta­nu. Po­tom je u Ka­bu­lu mi­ni­ra­na ku­ća iz­vjes­nog par­la­men­tar­ca, pri čemu su ubi­je­ni i on i vla­din sa­vjet­nik za ple­men­ska pi­ta­nja Jan Mo­ham­mad Khan. Sa­mo dan pos­li­je na po­gre­bu Ah­ma­da Wa­li­ja bom­baš sa­mo­ubo­ji­ca ubio je vo­de­ćeg kan­da­har­skog kle­ri­ka Ma­ula­vi­ja Hek­ma­tul­la­ha Hek­ma­ta. O ko­la­te­ral­nim žr­tva­ma da se i ne go­vo­ri, kao i o to­me da su spro­vo­du na­zo­či­li i Ha­mid Kar­zai te gu­ver­ner pro­vin­ci­je Hel­mand, ko­ji su pre­ži­vje­li. Ko­men­tar ame­rič­kog ve­le­pos­la­ni­ka u Ka­bu­lu bio je da su “ta­li­ba­ni to­li­ko os­lab­lje­ni da su pri­si­lje­ni pri­bje­ći te­ro­ris­tič­kim na­pa­di­ma”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.