U RAT ZBOG POLJ­SKE

U slu­ča­ju inva­zi­je SSSR-A na Polj­sku SAD i NATO pla­ni­ra­li su u “znak osve­te” za­uze­ti Ku­bu, ka­že polj­ski po­vjes­ni­čar Gr­ze­gorz Maj­c­hr­zak

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

pra­ti­ti do pri­zem­lja­va­nja u voj­nim zrač­nim lu­ka­ma iz­van ze­ma­lja Var­šav­skog pak­ta. U do­ku­men­tu pi­še da pi­lo­ti NATO-a ne smi­ju re­agi­ra­ti u slu­ča­ju da zra­ko­plov­s­tvo SSSR-a bom­bar­di­ra iz­bje­gli­ce iz Polj­ske, čak ni nad me­đu­na­rod­nim vo­da­ma. Za­po­vjed­niš­tvo NATO-a iz­ri­či­to je upo­zo­ra­va­lo da Sje­ver­no­atlant­ski sa­vez mo­ra iz­bje­ći sva­ko „slu­čaj­no“ uple­ta­nje u su­kob sa sna­ga­ma Var­šav­skog pak­ta. Is­to­vre­me­no, za­po­vjed­niš­tvo NA­TOa iz­ri­či­to je za­bra­ni­lo pre­ko­ra­či­va­nje zrač­nog pros­to­ra ze­ma­lja Var­šav­skog pak­ta, Ana­li­ti­ča­ri NATO-a pro­cje­nji­va­li su i pi­sa­li uje­sen 1980. da bi na­ru­ša­va­nje po­li­tič­kog ugle­da mo­glo So­vjet­ski Sa­vez od­vra­ti­ti od in­ter­ven­ci­je u Polj­skoj. “Iz is­kus­tva Ma­đar­ske i Če­hos­lo­vač­ke jas­no pro­iz­la­zi da će So­vjet­ski sa­vez pri­mi­je­ni­ti sva sred­stva ka­ko bi za­dr­žao pod kon­tro­lom po­li­tič­ke do­ga­đa­je u Polj­skoj“, Ta­daš­nja ko­mu­nis­tič­ka vlast ni­je zna­la što uči­ni­ti s pro­tes­ti­ma po­kre­ta So­li­dar­nost ko­ji je, pre­ma vo­đi po­kre­ta no­be­lov­cu Lec­hu Walęsi, mo­gao ima­ti oko 10-ak mi­li­ju­na pris­ta­ša. – Si­tu­aci­ju u Polj­skoj u to vri­je­me, u smis­lu mo­gu­će in­ter­ven­ci­je SSSR-a, us­po­re­đu­je se s Če­hos­lo­vač­kom, ali za­bo­rav­lja se da je ta­daš­nje ko­mu­nis­tič­ko vod­stvo u Polj­skoj bi­lo vr­lo lo­jal­no Mo­sk­vi – objaš­nja­va Maj­c­hr­zak.

Ru­si su bi­li sprem­ni na nuk­le­ar­ni rat

Ovom objav­lji­va­nju taj­nih do­ku­men­ta pret­ho­di­lo je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na uki­da­nje kla­uzu­le taj­nos­ti sa 1700 do­ku­men­ta Var­šav­skog pak­ta, što je uči­ni­la Var­ša­va. Ta­da je objav­ljen i zem­ljo­vid voj­nih sna­ga Var­šav­skog pak­ta iz 1979. go­di­ne ko­ji je de­talj­no opi­sao kak­va bi bi­la od­maz­da na mo­gu­ći na­pad NATO-a na zem­lje čla­ni­ce is­toč­nog ko­mu­nis­tič­kog blo­ka. Kar­ta ko­ju su iz­ra­di­li voj­ni stra­te­zi Var­šav­skog pak­ta pre­dvi­đa­la je pro­tu­udar nuk­le­ar­nim pro­jek­ti­li­ma na ta­daš­nju SR Nje­mač­ku, Dan­sku, Bel­gi­ju, sje­di­šte Sje­ver­no­atlant­skog sa­ve­za i Ni­zo­zem­sku. Ope­ra­ci­ja na­zva­na „Se­dam da­na do Raj­ne“ pre­dvi­đa­la je u se­dam da­na za­uze­ti nje­mač­ki te­ri­to­rij i iz­bi­ti na fran­cu­sko-nje­mač­ku gra­ni­cu. U na­pa­du NATO-a, ka­ko su ga pre­dvi­đa­li stra­te­zi Var­šav­skog pak­ta, nuk­le­ar­ne bom­be po­go­di­le bi ci­lje­ve duž ri­je­ke Vis­le, od Gdanj­ska na Bal­tič­kom mo­ru do gra­ni­ce s Če­škom i Slo­vač­kom. Či­ta­va Polj­ska bi­la bi ra­zo­re­na, a broj ci­vil­nih žr­ta­va do­seg­nuo bi dva mi­li­ju­na. Pr­va cr­ta kon­cen­tra­ci­je kop­ne­nih, ok­lop­nih i pje­šač­kih sna­ga ze­ma­lja Var­šav­skog pak­ta bi­la bi ri­je­ka Odra na za­pa­du Polj­ske. U ope­ra­ci­ju je tre­ba­lo bi­ti uklju­če­no oko dva mi­li­ju­na voj­ni­ka, od ukup­nih pet, ko­li­ko su bro­ji­li voj­ni po­ten­ci­ja­li Var­šav­skog pak­ta u tom tre­nut­ku. „Net­ko bi mo­gao re­ći bi­la je to sa­mo voj­na igra, ali mi smo ži­vje­li u toj zem­lji. Ni­smo zna­li da je naš ži­vot bio pred­met tak­ve vr­ste iga­ra“, ko­men­ti­rao je Le­on Ki­eres, ta­daš­nji vo­di­telj polj­skog Ins­ti­tu­ta za na­ci­onal­no pam­će­nje, u ko­ji su, na­kon što su ih pre­gle­da­li po­vjes­ni­ča­ri, do­ku­men­ti po­hra­nje­ni. Po­vjes­ni­čar polj­skog Ins­ti­tu­ta na­ci­onal­nog pam­će­nja Pawel Pi­otrow­ski sma­tra da bi u 1700 ar­hiv­skih sve­za­ka, ko­li­ko sa­dr­že do­ku­men­ti Var­šav­skog pak­ta, mo­gli bi­ti i pla­no­vi pod ši­from „Vis­la“ o mjes­ti­ma po­hra­nji­va­nja so­vjet­skog nuk­le­ar­nog oruž­ja na tlu Polj­ske. Osim pom­nog ana­li­zi­ra­nja si­tu­aci­je u ve­zi s mo­gu­ćom so­vjet­skom in­ter­ven­ci­jom u Polj­skoj po­čet­kom 80-ih, sa­da su objav­lje­ni i do­ku­men­ti o re­pre­si­ji ko­mu­nis­tič­kog re­ži­ma pre­ma Cr­k­vi, zlo­či­ni­ma i uboj­stvi­ma ko­je je po­či­ni­lo ta­daš­nje vod­stvo, ali i o utje­ca­ju Va­ti­ka­na, po­se­bi­ce ta­da no­vo­iza­bra­nog pa­pe Po­lja­ka Iva­na Pav­la II. Do­ku­men­ti ana­li­zi­ra­ju po­s­lje­di­ce uboj­stva du­šo­briž­ni­ka po­kre­ta So­li­dar­nost, sve­će­ni­ka Jer­zyja Po­pi­elu­s­zka 1984. go­di­ne. „Bi­la je to pro­ba za iza­zi­va­nje druš­tve­nih ne­mi­ra pre­ma oni­ma ko­ji ni­su pri­hva­ća­li po­li­ti­ku nor­ma­li­za­ci­je Woj­ci­ec­ha Ja­ru­zel­skog te sma­tra­li da ni­je do­volj­no tvrd i od­lu­čan“, sto­ji u do­ku­men­ti­ma NATO-a. Za ko­mu­nis­tič­ke zlo­či­ne, pre­ma polj­skom pra­vu, ni­je nas­tu­pi­la zas­ta­ra. Zbog lo­šeg zdrav­s­tve­nog sta­nja 88-go­diš­njeg ge­ne­ra­la Ja­ru­zel­skog, sud u Var­ša­vi tre­nu­tač­no je obus­ta­vio pro­ces u ko­jem je op­tu­žen za „vo­đe­nje zlo­či­nač­ke or­ga­ni­za­ci­je“ za­jed­no s dru­gim čla­no­vi­ma ta­daš­nje vlas­ti. Na­du u ra­s­vjet­lja­va­nje ne­kih od pi­ta­nja mo­glo bi do­ni­je­ti naj­av­lje­no objav­lji­va­nje knji­ge „Sje­ća­nja Brež­nje­va“, tvr­di Maj­c­hr­zak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.