EU i SAD po­ma­žu ša­lju­ći hra­nu uz­go­je­nu kod ku­će, a ne ot­kup­lju­ju je u afrič­kim zem­lja­ma. AFIKA NI­JE US­PJE­LA pri­vu­ći pu­no stra­nih ula­ga­nja, jer je Azi­ja bi­la priv­lač­ni­ja

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - Pi­še ::::: SILVANA PE­RI­CA

Do sa­da smo iz­vo­zi­li ki­ki­ri­ki, tu su nam pri­li­ku uni­šti­li. Lo­vi­li smo i iz­vo­zi­li ri­bu, ali su po­če­li lo­vi­ti na­šu ri­bu. Sad će­mo po­če­ti iz­vo­zi­ti lju­de’. Iz­ja­vio je to mla­di Se­ne­ga­lac Sam­ba Gu­eye, uka­zu­ju­ći na ključ­nu dvoj­bu 21. sto­lje­ća: ili će ra­zvi­je­ni po­mo­ći si­ro­maš­ni­ma da ba­rem ne gla­du­ju ili će Afri­kan­ci i mno­gi dru­gi u stam­pe­du na­va­lji­va­ti na vra­ta europ­skih i os­ta­lih za­pad­nih ze­ma­lja, mo­žda i Hr­vat­ske ako bu­de rad­nih mjes­ta, ka­ko bi pre­ži­vje­li. A li­be­ral­ne de­mo­kra­ci­je u za­pad­nim zem­lja­ma kao da po­sus­ta­ju u za­li­je­va­nju i nje­go­va­nju vi­še­kul­tu­ral­nog na­či­na ži­vo­ta. Nor­ve­šku je ovih da­na užas­nuo stra­šan zlo­čin, ko­ji je po­či­nio ubo­ji­ca ko­ji ta­ko odu­da­ra od svo­je mir­ne do­mo­vi­ne, ali svi su sad po­če­li raz­miš­lja­ti o to­me je li za­is­ta bez­az­le­no to što se ši­rom Eu­ro­pe ipak stal­no ne­go­du­je zbog use­lje­ni­ka dru­ge vje­re, dru­ge boje, dru­gih obi­ča­ja... Use­lje­ni­ka bez ko­jih za­pra­vo mno­ge zem­lje ne bi ima­le do­volj­no rad­ni­ka. Za ma­sov­nog ubo­ji­cu iz Os­la psi­hi­ja­tri ka­žu ka­ko je to čo­vjek ko­ji ne­ma em­pa­ti­je, ko­ji ne­ma su­osje­ća­nja s dru­gi­ma. Is­to­vre­me­no, svi­jet su pre­pla­vi­le sli­ke so­mal­ske dje­ce ko­ja pred ka­me­ra­ma umi­ru od gla­di. Na­met­nu­lo se pi­ta­nje je li sa­mo An­ders Be­hring Bre­ivik taj ko­ji ne­ma em­pa­ti­je ili i mno­gi dru­gi ko­ji od­lu­ču­ju u bo­ga­tom svi­je­tu pa­te od ve­li­kog manj­ka su­osje­ća­nja. Pri­mje­ri­ce, od ukup­no 1100 mi­li­jar­di eura iz­rav­nih stra­nih ula­ga­nja la­ni u svi­je­tu, sa­mo 55 mi­li­jar­di ili 4 pos­to otišlo je u Afri­ku! Kon­ti­nent s ko­jeg je čo­vjek po­te­kao i na ko­jem danas ha­ra­ju si­ro­maš­tvo, glad, AIDS, su­ša, ra­to­vi svih vr­sta, os­tao je ta­ko po­sve u za­peć­ku in­te­re­sa svjet­skog biz­ni­sa. Na­rav­no, mno­ge od tih ze­ma­lja, upo­zo­ra­va Kris­ti­jan Ko­tar­ski, asis­tent na ka­te­dri me­đu­na­rod­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­nos­ti u Za­gre­bu, za­pra­vo i ni­su ide­al­no tlo za inves­ti­to­re. _ Afrič­ke zem­lje poz­na­te su kao le­gla ko­rup­ci­je, div­lje bi­ro­kra­ci­je, gra­đan­skih ra­to­va i sla­bog pra­vo­su­đa - ka­že Ko­tar­ski. Kad se na­bra­ja­ju svi ti gri­je­si Afri­ke, mno­gi su i na­ma u Hr­vat­skoj či­ne do­bro poz­na­ti, a i naš biv­ši pre­mi­jer je za­vr­šio u za­tvo­ru, baš kao i ne­ki auto­ri­tar­ni afrič­ki vo­đe. Pi­ta­nje je sa­mo za­pra­vo ima li ra­zvi­je­ni svi­jet in­te­re­sa da se si­ro­maš­ne zem­lje ci­vi­li­zi­ra­ju ili su im dra­ži dik­ta­to­ri (po­put Idi­ja Ami­na ko­jeg su pro­mak­nu­li Bri­tan­ci) ko­ji će za de­beo ra­čun u ban­ci pro­da­ti bi­lo ko­je na­ci­onal­no bla­go. Ka­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.