Pro­past Sto­je­di­ni­ce zbog Vi­je­ća za elek­tro­nič­ke me­di­je

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ia­ko je Me­dia ser­vis bio spre­man ku­pi­ti kon­ce­si­ju Ra­di­ja 101, sve je pro­pa­lo jer Vi­je­će za elek­tro­nič­ke me­di­je ni­je da­lo su­glas­nost za tu kup­nju pri­je 28. sr­p­nja. Ta­da su na sna­gu stu­pi­le iz­mje­ne Za­ko­na o elek­tro­nič­kim me­di­ji­ma, kojima se ne do­pu­šta pri­je­nos koncesije.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.