Naj­pri­je bor­ba za vlast a po­tom po­dje­la plije­na

Ako net­ko mis­li da je rje­še­nje u „lju­di­ma od po­vje­re­nja“, on­da ga mo­ram na­zva­ti ili bu­da­lom (ako vje­ru­je u to) ili obič­nim pok­va­re­nja­kom (ako je svjes­tan po­s­lje­di­ca Pi­še: Bo­ris­lav Ške­gro

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

NSa­vjet­nik Vla­de i ne­ka­daš­nji mi­nis­tar fi­nan­ci­ja ana­li­zi­ra gos­po­dar­ske te­me. Je­dan od na­ših naj­ve­ćih struč­nja­ka za jav­ne

fi­nan­ci­je ne pre­za od bor­be pro­tiv “op­će­pri­hva­će­nih is­ti­na”

edav­no je je­dan tjed­nik obja­vio ka­ko će opor­ba, u slu­ča­ju po­bje­de, na­vod­no smi­je­ni­ti sto­ti­ne sa­daš­njih di­rek­to­ra po­du­ze­ća u dr­žav­nom vlas­niš­tvu, za­vo­da, agen­ci­ja, fon­do­va. U tek­s­tu sto­ji i ovo: „U ti­je­ku je iz­ra­da po­pi­sa na kojima su ime­na struč­nih ka­dro­va ko­ji bi tre­ba­li pre­uze­ti vo­de­će po­lo­ža­je u Hr­vat­skoj elek­tro­pri­vre­di, JA­NAF-u, Hr­vat­skim vo­da­ma, Hr­vat­skim šu­ma­ma, Po­drav­ci, Hr­vat­skim ces­ta­ma, lu­ka­ma u Ri­je­ci i Plo­ča­ma, bro­do­gra­di­li­šti­ma, KBC-ima, Hr­vat­skom za­vo­du za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje i u još pre­ko sto­ti­nu ins­ti­tu­ci­ja.“ Sa­daš­nju uprav­ljač­ku struk­tu­ru će na­vod­no za­mi­je­ni­ti, ci­ti­ram, „svo­jim lju­di­ma od po­vje­re­nja“. Kak­va stran­pu­ti­ca! Čes­to sam pi­sao o ne­učin­ko­vi­tom uprav­lja­nju dr­žav­nim po­du­ze­ći­ma. Uis­ti­nu, to su ne­ke od naj­sla­bi­jih ka­ri­ka u na­šem gos­po­dar­stvu. Ali ne zbog kon­kret­nih lju­di na čel­nim po­zi­ci­ja­ma, već zbog ci­je­log sus­ta­va vri­jed­nos­ti u ko­jem dje­lu­ju ta po­du­ze­ća. Kriv je pr­vens­tve­no na­ka­ra­dan sus­tav, a tek po­tom even­tu­al­no po­greš­no oda­bra­ni lju­di. Ako net­ko mis­li da je rje­še­nje kon­kret­nog problema u „lju­di­ma od po­vje­re­nja“, on­da ga mo­ram na­zva­ti ili bu­da­lom (ako is­kre­no vje­ru­je u to) ili obič­nim pok­va­re­nja­kom (ako je svjes­tan po­s­lje­di­ca, a sve­jed­no us­tra­je). U oba slu­ča­ja ra­di­lo bi se o čis­toj po­dje­li plije­na. Pa bi se mo­glo tvr­di­ti da je to i glav­ni mo­tiv bor­be za vlast, pli­jen. A tro­šak tog plije­na sno­si­li bi svi mi, gra­đa­ni i bi­ra­či. Umjes­to taj­nih lis­ta „lju­di od po­vje­re­nja“, vo­lio bih vi­dje­ti kon­kret­ne pro­gra­me pri­va­ti­za­ci­je i učin­ko­vi­tog uprav­lja­nja dr­žav­nim por­t­fe­ljem. Vo­lio bih vi­dje­ti pro­gra­me ko­ji će sa­dr­ža­va­ti nas­ta­vak pro­ved­be Pro­gra­ma gos­po­dar­skog opo­rav­ka, kon­kret­no stra­ni­ca 8 i 16. Vo­lio bih vi­dje­ti u tim pro­gra­mi­ma ka­ko će iz­gle­da­ti, pri­mje­ri­ce, HEP za pet go­di­na. Ko­li­ko će ener­gi­je pro­izvo­di­ti, uz ko­je tro­ško­ve, iz ko­jih iz­vo­ra, s ko­jim bro­jem za­pos­le­nih, ali i još važ­ni­je od to­ga – s ko­jom do­bi­ti? Vo­lio bih vi­dje­ti to is­to i za sva po­du­ze­ća ko­ja će još uvi­jek os­ta­ti u ve­ćin­skom dr­žav­nom vlas­niš­tvu. Bio bi to pr­vi ko­rak ka is­prav­nom, učin­ko­vi­tom i pra­ved­nom sus­ta­vu uprav­lja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom. U tak­vom sus­ta­vu uprav­lja­nja us­pje­šan je onaj di­rek­tor ko­ji mak­si­mi­ra is­tu ve­li­či­nu kao i nje­gov ko­le­ga u pri­vat­nom sek­to­ru. Ne­to do­bit! I či­ni sve (pa i ne­po­pu­lar­no) što je po­treb­no da bi do­bit bi­la ve­ća. Is­klju­či­vo o to­me ovi­si ocje­na nje­go­vog ra­da. I bo­nus. Pa­zi na tro­ško­ve. Na­bav­lja ro­bu i us­lu­ge na is­kre­nim i po­šte­nim jav­nim na­tje­ča­ji­ma. Bi­ra naj­bo­lje mo­gu­će su­rad­ni­ke, sa­mos­tal­no. Tra­ži i one s di­plo­ma­ma Har­var­da, LBS-a, Boc­co­ni-a. Ima ih u Hr­vat­skoj, a ima ih i u ino­zem­s­tvu, Hr­va­ta i dru­gih, ko­ji bi ra­do doš­li u ta­kav is­pra­van sus­tav. Pla­ća ih po tr­žiš­nim uvje­ti­ma, pa ma­kar ih do­vo­dio (čak i „vr­bo­vao“) iz, pri­mje­ri­ce, Za­gre­bač­ke ban­ke, Agro­ko­ra, DM-a, KPMG-a ili Te­le2. Od­go­va­ra is­klju­či­vo svom nad­zor­nom od­bo­ru, a ni­ka­ko pred­sjed­ni­ci­ma, mi­nis­tri­ma, sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma ili stra­nač­kim duž­nos­ni­ci­ma. Ah da, još ne­što vr­lo važ­no. Ima pla­ću kao nje­gov ko­le­ga u HT-u ili Atlan­ti­cu. Pa bi­la ona i pet pu­ta vi­ša od mi­nis­tar­ske! U is­prav­nom sus­ta­vu uprav­lja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom čla­no­vi nad­zor­nih od­bo­ra is­pu­nja­va­ju is­te kri­te­ri­je. I bo­nu­se. To im je je­di­ni po­sao. Ime­nu­ju upra­vu. Zna­ju či­ta­ti pos­lov­ne bi­lan­ce bo­lje od ne­kih članova upra­ve. Poz­na­ju sek­tor. I nad­zi­ru li nad­zi­ru. Usva­ja­ju go­diš­nji plan pos­lo­va­nja naj­kas­ni­je u stu­de­nom za slje­de­ću go­di­nu. U tom pla­nu je de­talj­no raz­ra­đen i pro­ra­čun za ula­ga­nja. Sjed­ni­ce NOa su sva­kog mje­se­ca. Kon­zul­ta­ci­je s upra­vom ba­rem jed­nom tjed­no. Za­što je oda­bran ovaj do­bav­ljač? Što se do­go­di­lo s re­zul­ta­ti­ma u trav­nju? Smje­nju­ju upra­vu ko­ja ne is­pu­nja­va plan. Od­go­va­ra­ju is­klju­či­vo Vla­di kroz AUDIO. Ko­ja ih smje­nju­je ako ne­ma do­bi­ti. Uto­pi­ja? Mo­žda i ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.