Sha­kes­pe­are

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ia­ko je naj­i­zvo­đe­ni­ji dra­ma­ti­čar u po­vi­jes­ti, go­to­vo ni o jed­nom pis­cu ne zna se to­li­ko ma­lo ko­li­ko o Sha­kes­pe­areu. Ia­ko pos­to­je po­da­ci o nje­go­vim ro­di­te­lji­ma, su­pru­zi i dje­ci, pos­to­je i raz­dob­lja u nje­go­vu ži­vo­tu o kojima ne­ma baš ni­kak­vih po­da­ta­ka. Umro je na svoj 52. ro­đen­dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.